Thursday, January 8, 2015

BEBAOSAN RIKANJEKAN NGAWENTENANG PASUAKAANBAOS MASUAKA PRAKANTI  LANANG MAMADIK ANAK ISTRI


Inggih pidaging nawegang titiang
Napike wenten malih sane patut kajantosang  ?

...........Juru baos prakanti istri……………….
.......................upamiang sampun ten wenten...................................

            Inggih yening tan wenten, lugrayang titiang ngaturang  puja pangastuti angayu bagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning pasuecan Ida mawinan titiang pingkalih  Ida dane prasida kacunduk ring suba dewasa kadi mangkin.

Om Swastyastu
            Inggih mapidaweg nunas lugra ping banget titiang, duaning purun prasangga ngariinin mahbahang atur ring galahe puniki. Wiakti  gargita manah titiang saantukan pangrauh titiang sampun prasida kasanggra kadi mangkin, antuk punika nenten lali titiang ngaturang suksmaning manah dumogi pasuecan miwah kaledangan para panglisir miwah sameton sami sida ngamolihang phala utama saking Ida Sang Hyang Parama Kawi. Salanturnyane ampura sane tunas titiang riantuk majanten sampun pangrauh titiang puniki pacang nyungkanin utawi ngerepotin sameton iriki.
            Sadereng nglantur ring unteng bebaosan, lugrayang titiang nyinahang dewek saha nyinahang para sameton titiang sane nyarengin rauh rahinane  mangkin. Titiang mawasta.....Pan Duren... patut kaanggen ipun rerama antuk....Komang Apel....puniki wantah belin ipune, puniki bibin ipune, puniki embok ipune, puniki somah titiange...puniki anggen ipun paman, ...puniki anggen ipun beli misan,... puniki ipah ipune, raris puniki malih asiki wantah adin ipune.

Para panglingsir miwah sameton sami sane wangiang titiang
            Mungguing unteng tetujon titiang akulawarga rauh meriki nenten ja tios wantah mamanah ngetut wuri pakinkin, pidabdab miwah iketan pasuitran pianak titiang …Komang Apel.. sareng anake alit iriki sane kocap mawasta….Ni luh Manggis……………………

            Manut pasadok pianak titiang, kocap ipun makakalih sampun sumanggem pacang ngiket sutresna-asihnyane saha pacang sayaga nincapang kahuripannyane ring kahuripan grehasta asrama utawi mapikuren. Pamargine puniki metu sangkaning daging manah pada rena utwi cinta sama cinta, nenten wenten walatkara utawi pepaksaan.

Sane mangkin titiang pinaka reraman ipune sane mula kapatut mapaweh tetimbang, wantah mamongah jagi nunas baos saha nunas pamargi mantuka ring sametone iriki. Aptiang titiang mangda ledang arsa para panglingsir miwah sametone iriki mapaica panugrahan matemuang sang kalih, mangda patitis ipune pacanga jangkep alaki rabi prasida kapangguh manut dresta, kecaping aji agama miwah tata sulur hukum panegara.
Inggih kadi amunika riin titiang mahbahang atur, nyantenang pinunas sane majanten pacang ngawetuang pikobet ring pakayunan panglingsire iriki sareng sami, manawi wenten singsal pamahbah titiang lugrayang titiang ngalungsur pangampura.
Salanturnyane galahe katur ring panglingsire iriki

………Juru baos prakanti istri nakenin sang sane kapadik……………….
.......................upamiang sampun setuju...................................

            Inggih matur suksma titiang majeng ring para panglingsire iriki duaning sampun prasida nagingin pinunas titiange, saha nenten wenten numalangin pakamkam pamargin pawiwahan anake alit makakalih.
            Duaning sampun nyarik lanturang titiang samatra antuk nguningayang laca-laca utawi pangrencana pidabdab selanturnyane. Yening nenten wenten pialang punapa punapi, indik pangambilan anake alit pacang kalaksanayang ring rahina..............tanggal...............jam.........................
Raris upacara pakalan-kalan miwah majauman pacang kalakasanayang ring rahina........tanggal.........sawatara jam.........magenah ring Br..........Desa...........................
Raris indik eedan upakara sane pacang anggen reruntutan panglaksana majauman., mapejati nyihnayang papamit anak istri ring Ida Bhatara Hyang Guru iriki, pacang anutang  titiang ring simakrama desan titiange. Sane mangkin malih apisan titiang nunas baos, napi ke ka lugra kadi asapunika napi pacang ngambil pamargi tiosan  ?

................malih panyawis saking prakanti istri …………
.......................upamiang sampun setuju...................................

Inggih para Panglingsir miwah para sameton lanang istri sinamian
Napike wenten malih sane patut baosang  ?
.......................upamiang nenten malih...................................

Inggih, yening nenten wenten malih, majalaran daging manah gargita pisan, malih apisan titiang ngaturang suksma ring Ida dane, Panglingsir miwah sameton sami riantuk sampun sueca ugi nagingin pinunas titiang makasami. Ampura banget mantuk ring sahananing kakirangan atur pinunas titiang. Dumogi sangkaning sih Ida Sang Hyang Widhi mawinan iraga sinamian setata pacang prasida mangguh karahajengan. Ngiring puputang bebaosan dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            uene antuk parama santih.

Om Santih, Santih, Santih Om


No comments:

Post a Comment