Thursday, October 31, 2019

Cerpen Bali Tiang Milih Bli Gusti Wirya

TIANG MILIH BLI GUSTI WIRYA
(I Komang Alit Juliartha)
“Kenjel sajan suud maén baskét. Kéné suba, makelo tusing maan olahraga, telah sakit buka ukud awaké, ” makeengan Édi Suryawan ngajak Agus Pratama neenang sakit wus maén bola baskét.
Agus Pratama lan Édi Suryawan wantah matimpal ngawit ngranjing ring SMA. Ipun Makakalih seneng pisan maén bola baskét. Dumun duk kari bareng- bareng di SMA ipun makakalih taén marengin kajuaran Bola Baskét Tingkat Kabupatén tur tim ipuné polih juara I. Nanging sesukat tamat SMA ipun makadadua makelo tusing maan bareng- bareng.
“ Nah, idepang iraga ngalih peluh Di. Makelo masi iraga tusing maén bareng. Éngken kabar mémé bapa ? ”
“ Seger mekajang Gus. Mémé nu cara ipidan , suud magarapan di paon langsung suba negak di ambéné nyait tamas. Yén bapa nu ngurusang umané. Jani nak misi ngangon dadua. ”
“ Luung ba kéto Di, ketimbang jumah bengang- bengong padalem reramané ba biasa magaé orin ngoyong nak ibuk kenehné. Jani né penting idih pang seger dogén Di,” pasaut Agus Pratama raris ngambil tur minum minuman dingin ipuné sinah bedak pisan ipun wus masliahan sinambi ngalih peluh.
Galah sampun nyaluk sandikala. Ipun makakalih kantun negak- negak di muka mini marketé sambilang nutur kangin kauh matemuang rasa kangené matimpal riantukan ipun sayuwakti seken-seken matimpal. Boya matimpal sangkaning kepentingan kémanten. Yén nuju ada ané penting, mara ngaSMS, mimbuh misi nélpon. Nang tegarang yén suba tusing ada buatang, kadirasa mapapasan di margané tusing macapatan nang abedik. Jeg masebeng masem tulia magedi tusing ada kenyem.
Agus Pratama itep maplalianan HP , ngusap - ngusap layar sentuh. Cepok pindo mamunyi HPné. Ipun wawu-wawu niki numbas HP mangda prasida kadagingin BBM. Ipun munduh-mundahang pis sakabedik uli hasil katuyuhan ipun makuli serabutan, ngantos ngidang numbas HP yadian tan HP sané merk suba terkenal. Kanggéang kuala apang misi BBM, mangda tan katinggalan jaman kénten manah ipuné.
“ Men kén- kén kabarné Luh Supratmi Gus? ” 
Nadaksara ucem semitané Agus Pratama ningehang patakonné Édi Suryawan. Masebeng sebet. Peliatne tusing malih sagalang i wawu.
“Éngkén Gus? Adi maklieb muan Gus é ? ada pelih patakon tiangé ? ” Édi Suryawan marasa pelih tekén patakon ipuné.
“ Sing ada pelih Di. Tiang suba suud ngajak Luh Supratmi. Suba uling 6 bulanan .”
Malengok Édi Suryawan, makesiab tekén apa ané dingehanga. Kagiat ningehang munyinné Agus Pratama ngorahang suba suud matunangan ngajak Luh Supratmi. Nanging Édi Suryawan tan gelis percaya. Ipun uning Agus Pratama nak demen macanda, demen mageguyonan.
“ Sajan to Gus? ”
Matakon malih Édi Suryawan makaciri ipun tusing percaya tekén apa né orahanga sareng Agus Pratama.
Agus Pratama mendep. Malih bos né banban ipun nyautin patakonné Édi Suryawan.
“ Saja Di. Tiang nak suba tusing nu magegélan ngajak Luh Supratmi. ”
Nylélég Édi Suryawan ring kursiné. Nyingakin muanné Agus Pratama ipun mautsaha percaya. Sebet manah ipuné ningalin timpal ipuné makakalih Agus Pratama lan Luh Supratmi suba tusing enu matunangan. Napi malih ipun uning, Agus Pratama sareng Luh Supratmi suba makelo matunangan. Sinah suba pada nawang jelék melahé ring padéwékan soang-soang. Sakéwala ipun malih mapineh, indiké puniki wantah titah Hyang Widhi , iraga tan prasida pacang nungkasin utawi ngalidin napi sané sampun kasuratang pinaka karman iraga.
“ Men kén-kén adi bisa kéto Gus? Tuturang ajak tiang. ”
“ Kene BBM ne .”
“ Bli Gus, ampurayang tiang. Tiang tusing ngidang lakar terus-terusan ngajak bli di Bali. Mémé bapa ngorahin tiang balik ka Sulawési. Dini tusing ada nyén. Carik linggah tusing ada ngarunguang. Meme bapa suba tua, sinah tusing ngidang ngawai ka uma. Apa buin tiang manyama padidian. Sebet sujatiné keneh tiangé ninggalin Beli. Nanging tiang tusing ngidang ngomong apa. Tiang tusing bani nungkasin munyin reraman tiangé.”
Kiriman kapertama saking Luh Supratmi ring BBM ngawé keneh Agus Pratama né ibuk , sebet ngenehang Luh Supratmi sané tusing buin disamping ipun.
“ Bli pepes ngorahang sayang ngajak tiang. Apang tawang bli, tiang masi sayang ngajak Bli Gus.Yadiastun liu anaké ngorahang Bli Gus liu kuangan tiang tusing ja ngarunguang. Tiang nerima bli apa adanné. Sampunang Bli Gus marasa lek, kimud, minder tekén keadaan beliné. Yén unduk goba , to nak suba pican Widhi, tan sandang Bli Gus nyeselang. Yén jani bli kinucap lacur, mani puan yén beli seleg megaé sinah lakar mapikolih., Idupé nak cara roda. Jani iraga dibetén. Bin mani iraga bisa di baduur. Né pénting Bli Gus tusing nyerah. Bli Gus musti jengah, seken megaé ngalih pangupajiwa. ”
Makembengan yéh paningalan Agus Pratamané. Uling cerik ipun suba nandang lara. Reraman ipuné tusing ngelah apa sajabaning tanah pakarangan kirang langkung 10 are. Sawah ipun tan madué. Sawai-wai bapan ipuné maburuh nukangin makarya umah, toko naénin taler ngarereh pangupajiwa ngantos ka Jimbaran makarya gedung matingkat. Mémén ipuné tuah dijumah dogén ngijengin umahé sambilanga makarya semat. Sakéwala tan amunapi polih. Napi malih mangkin sampun akéhan krama Baliné yéning makarya canang nganggé kacip utawi stepless kocap mangda gelis makarya tur gelis puput. Dadosne ajin sematé mudah kabayah.
“ Luh, sing lek luh ngelah tunangan lacur cara Bli Gus? Sabilang wai luh magandeng aji motor grand butut bli né? ”
Luh Supratmi makenyem, “ tusing Bli Gus, tiang tusing lek. Tiang demen boya ulian arta brana, boya sangkaning permata, tiang demen ulian tiang sayang ngajak bli.”
Anget rasa tangkahe Agus Pratamané ningehang munyinné Luh Supratmi . Waluyaning kakeniang sunar surya rikala semengan. Nanging ento tuah dadi kenangan. Tuah dadi paingetan.
“ Bli Gus maan ajakin tiang ngantén tur ajakin tiang ngoyong di Sulawési mapan nak dini sing ada nyén. Ajak tiang ngurusang carik. Bareng - bareng ngarawat meme bapan tiangé dini. Bli tusing nyak. Bli Gus nyambat kén tiang bli Gus tusing ngidang ngutang reramané jumah di Bali sawiréh bli patuh manyama padidi tur nongosin karang panglingsir sané suba kawarisin uling pidan. Yén bli ke Sulawési, nyen lakar ngurusang mémé bapa jumah di Bali? Nyen lakar mabanten di sanggah sabilang wai ? Né sujatiné ané sanget makada tiang sebet Bli Gus. Iraga ajak dadua paturu ngelah beban lan tanggung jawab. Iraga nongos mejohan sinah tusing lakar ngidang saling ngarunguang. Bli Gus di Bali tiang di Sulawési. Suba 6 bulan iraga tusing kacunduk. Tiang tusing ngidang mademenan tuah di HP . tiang tusing bisa matunangan jarak joh. ”
Kondén suud maca BBM é , paketeltel yéh paningalané Agus Pratama ulung ngetél melusin pipin ipuné. Digelis ipun nyemak anduk cenik ané biasa anggon ipun ngusap peluh raris ngusap yeh peningalan ipuné. Lek kacingak olih Édi Suryawan.
Sayuwakti anaké ngorahang. Yén mula suba kadung demen , seken demen metu jeroning ati, tusing ngidang lakar ngengsapang. Yadiastun genah madohan, sakewala kenehé tusing dados pasahang. Kabayang –bayang ring angen-angen sabilang peteng.
Édi Suryawan tusing nawang apa né patut orahang. Ipun wantah mautsaha mangda Agus Pratama nénten banget nyebetang unduké ento.
Agus Pratama malih nglanturang maca BBM uli Luh Supratmi
“ Bli, da nyen beli pedih ngajak tiang. Tiang jani lakar jujur ngajak Bli Gus. Ada anak muani makasta ané ngalih-ngalih tiang, Gusti Wirya Darma peséngan dané . Tiang bingung bli. Mémé bapa nesek tiang apang enggal-enggal ngantén. Apa buin Bli Gusti né nak peek ajak umah tiangé dini. Mémé bapa demen pesan kenehné lakar maan calon mantu ané peek tur ngelah gegaén tetep dadi PNS di kantor camat. Ping telu ping pat tiang katembak bli jak Bli Gusti. Bli Gusti ngemang tiang peratian. Magenep tiang belianga. Sarwa bebungah belianga tiang. Mémé bapa masi belianga baju. Tiang tan sida ban nambakin kenehé ané suba macarang . Bli Gus ngajak Bli Gusti Wirya.”
Agus Pratama tan sida malih ngalanturang ngwacén. Nyaruang sebete bes kaliwat, ipun raris macelep ka mini marketé tur meli roko, kocap anggo ngilangang stress dikeneh. HP ipuné nongos di duur mejané di sisi dijalan ipun negak ngajak Édi Suryawan. Édi Suryawan lantas nyemak HP né Agus Pratama tur kiriman BBM é ane siduri malih kabaca.
“ Tiang nunas ampura Bli Gus. Tiang tusing ngidang satia ngantosang bukti kasumekenan keneh bliné kapining tiang. Tiang milih Bli Gusti Wirya!”

Bangli, 29 Oktober 2014

Tresna Asih lan Ma-Bully Pasamudaya Rasaning Bangli

Olih: IBW Widiasa Kenitén
Maosin cerpén-cerpén sané mapupul ring Pasamudaya Rasaning Bangli kasurat olih sastrawan Bali Modérn  saking Bangli, kacitak olih Pustaka Ekspresi Tabanan, Maret 2016 puniki mabahang indik tresna asih utawi sang kalulutan tresna asih, parindikan ukum sané singsal, parindikan sang yayah rena sané ngulurin indria lali ring swadarmaning dados guru réka, taler parikrama sang maangga guru. Genah (latar)  cerpen katah kasurat ring wewidangan Bangli, minekadi Batur, Kintamani, taler Géo Park Batur. Pregina (tokoh)  sering kasurat ngindikang anak lanang utawi anak istri sané wau anem, seringan sané kantun masekolah. Rarasan genah sakadi Batur, bukit Abang becik antuka mahbahang. Wénten lima welas cerpén mapupul ring Pasamudaya Rasaning Bangli sakadi Tiang saking Bangli, Nuduk Mantu, Ulian Magocékan, Gitaning Ranu Batur, Béh, Belog Ngerti, Semayaning Ati, Karmaphala Mabuah Tresna, Bli Ubad Tatun Tiangé, Ilang, Ngetut Pamatut, Candra Semaya, Gambang Tan Papanggul, Will You Marry Me, lan Santa Santi.
Pupulan kakawitin antuk cerpén I Komang Alit Juliartha mamurda, Tiang saking Bangli mahbahang indik kawéntenan anak istri sané nénten kaicénin ngantén sareng reramanipuné santukan dumun reramanipuné naen manggihin pikobet katinggal antuk gegélan sané nénten satia wacana mawit saking Bangli. Memenipuné sumanangsaya sentanané manggihin pikobet.  Memenipuné kantos mobot nénten taler kapiangken olih sang kapitresnain. Pikobet memenipuné mangda nénten ngeninin sentanné.
Alit Juliartha sakadi mabahang kirangné rasa welas asih ring anak istri utawi penghargaan terhadap perempuan amat rendah. Anak istri setata magenah ring sang kanistaang. Indiké puniki gumantiné san mabuat kaunggahang olih Alit. Mabantang antuk satwa Tiang Saking Bangli, alit ngaturang kirangné penghargaan majeng ring sang maanga istri: …Makelo ipun mangantosang, sakéwala gatra uling Putu Subrata tusing ada teka. Biasané Putu Subrata maan dogénan nélpon, nanging suba a minggu ipun tusing ngemang kabar. SMS masi tuara ada. Uyang paling kenehné Mén Sulastri marasa tresnan ipuné kaplagéndahang. Marasa pesan déwék ipuné tuah dadianga plalianan dogénan. Ngeling ipun malaib ka umahné Putu Subrata, tusing ipun nepukin. Kemo mai ipun nakonang, tusing masi nepukin. Kemo mai ipun nakonang, tusing masi ada jawaban. Timpal-timpalné Putu Subrata sakabesik katakonin, makejang ngorahang tusing nawang. Benyah latig tangkah ipuné nampi paundukan buka kéné (kaca 3).

Ma-Bully
Ilehan satwa indik tresna asih taler wénten Nuduk Mantu  (kaca 11) olih I Gusti Ngurah Agung. Mabantang kapitresna kawuwuhin antuk pangiwa utawi pangléakan. Satwa indik puniki sampun sering kasurat mawinan sakadi nénten wénten kejutan (suspens) sané prasida ngawinang sang maosin kadudut kayuné:…”Nah kéto suba Bli, sing mangkuh kemo mablanja, sawiréh dadongné I Santi ento nak ngiwa koné, kaden suba telah panakné mati, nu tuah I Santi dogén cucuné, bisa anggona tumbal panakné, Bli,” Mén Sari sesed manuturang (kaca 13).
Sakéwanten, wénten kruna sané arang manggé rikalaning mabebaos sakadi mangkuh ‘makita’, enjepan, buin jebos, buin kejep. Lian ring punika taler wénten parikrama ma-bully anak lian. Ayu Santi sané kaucap dados cucun léak raris nénten kaajak maswitra: …”Siep, ndén ci dadianga tumbal nyen,” sagétan mlaib timpal-timpal sekolahné Ayu Santi.”Mai kalahin, né suba tukang cetiké,”makejang timpalné ngejohin buka nepukin léak miribné (kaca 14).
Parikrama sané nénten manut sakadi puniki janten midep ngawinang anak alit jaga nénten nué rasa pracaya ring angga. Ring sekolah, kamanahang olih Ngurah Agung wénten parikrama ma-bully ring sami-sami sisia. Yan patutné indike puniki nénten wenten malih ring sakolah.
Parikrama sané sering wénten ring krama Bali kasurat olih I Nengah Jati ring cerpén Ulian Magocékan (kaca 22). Cerpén puniki mahbahang krama Bali sané seneng magocékan kantos lali ring swadarmaning dados yayah rena. Sentanané sané kantun masekolah mapisarat mangda polih jinah sakadi bekel ngranjing sakéwanten nénten mapikolih. I rerama kabanda kayuna antuk klecan (gocékan). Pikobeté puniki sampun ketah ring pakraman santukan mawit saking gocékan lali ring sentana sané patutné kaprabélain mangda tetep urati utawi seleg ngranjing:…”Mara bangun suba nagih pipis, kadén nyai bapa inget nyokot pipis, buin nyanan bapa lakar luas matajén ngocek i srawah, yén menang apa ja keneh nyaine ditu lakar isinin (kaca 26).
Janten pisan pamargi maklecan sakadi puniki patut pisan kirangin santukan jaga mikobetin sentana. Nengah Jati mapangapti mangda sang maangga yayah rena setata éling ring swadarmaning dados guru reka. Sentané patut tohin mangda dados sentana sané suputra. Boya ayam aduanné. Nengah Jati nyindir sang sané lali ring sentana. Sakéwanten uleng ring klecan.
Cerpen cendet Ngetut Pamatut (kaca 88) olih I Nyoman Dana sakéwanten tetuwekné katah pisan. Cerpén puniki madaging kritik majeng ring ukum sané nénten anut manut panampén Nyoman Dana. Sang malaksana iwang sané alit, sakéwanten keni pamidanda sané rahat, sané malaksana nénten patut, keni pamidanda alit. Indiké punika kabahbahang olih Nyoman Dana. Nyoman Dana mapangapti mangda ukumé manut ring sang malaksana iwang, (kaca 90): …”Tiang sujatiné makita nulungin Guru kéwala pipis tusing ngelah, koné asal ada pipis guru bébas.” “Ah, cara ngejuk bé di pasihé, bé ané gedé-gedé takutina sakéwala soroh gerangé telahanga.”
Cerpén-cerpén sané mapupul ring  Pasamudaya Rasaning Bangli puniki mahbahang parindikan sané wénten ring Bali sakadi ring pandidikan, paripolah krama sané demen matajén, taler kritik majeng ring pamargin ukum. Katahan mabantang saking tresna asih. Durung kapanggih sané ngawetuang rasa gregetan (suspens) sané ngawinang sang maosin sayan demen, kantun datar utawi antar-antar manten. Sakéwanten, rerasan genah katah kaunggahang sané mrasidayang nagingin rasa sastra sang ngawacén.


IBW Widiasa Kenitén
embas ring Geria Gelumpang, Karangasem, 20 Januari 1967. Oneng ring sastra Bali klasik, sastra Bali modéren taler sastra Indonésia. Kakawian idané kawedar ring Bali Post, Buratwangi, Mémorandum, Warta Bali, Bali Aga, Majalah Sinar Agung, Majalah Éksprési, Bali Tribun, Pos Bali. Ngamolihang Hadiah Sastra Rancagé ring warsa 2006 antuk pupulan satua cutet Buduh Nglawang. Ring warsa 2015 ida ngamolihang Penghargaan Widya Pataka antuk cakepan Jero Lalung Ngutah.