Tuesday, October 27, 2015

PUISI BALI : GALUNGANGALUNGAN   
Dharma patut kukuhin
Mangda nénten kaon
Olih sekancan parisolah i beburon
Sinah tan sidaning don
Adharma gumanti ngarebéda
Jagaté kaliput watak raksasa
Mamati – mati turin marikosa
Galungan mangkin
Iraga patut éling
Tat Twam Asi laksanayang
Sida trepti kerta raharja
Sakayang- kayang

I Komang Alit Juliartha
Bangli,8 Mei 2014

Artikel Segara GunungSegara Gunung
Umanis Galungan sapunika taler umanis kuningan galah melah anggén malilacita ngalimurang manah sané sampun wadih ngamargiang sahananing pamargi ring kauripan minakadi makarya, ngamargiang pamargi ring adat, taler sané tiosan. Manawita jagaté mangkin tios kahanané kadi dumun. Mangkin kramané akéh pakaryané ngantos nénten madué galah anggén malancaran sareng kaluarga. Wantah ring rainan kadi Galungan lan Kuningan galah melah anggén masliahan.
Ring dija genah sané melah anggén malancaran? Sinalih tunggil genah sané becik anggén malancaran inggih punika segara lan gunung. Akéh kramané ka pasisi mabalih ombak saling candén, wénten taler sané masiram ring pasih utawi wantah negak-negak kémanten ngarasayang tis anginé ngasirsir. Satios ring pasisi, genah sané becik taler karauhin  wantah ring gunung, pamekas Gunung Batur. Gunung Batur becik pakantenané duaning wénten Danu Batur irika. Taler kawéntenan jagaté gesit  ring Kintamani. Akéh kramane saking kota malancaran irika.
Mangkin sampun mabading, yéning ring gunung doh utawi tan madué pasih, sinah  malancaran ka pasisi. Kénten taler semetoné saking kota, wadih sareng panes jagaté, sapunika taler polusiné sané sayan nincap, nuju wénten galah, akéh melali ka gunung. Wénten sané ngajak gegélanipun, wénten taler sareng kaluarga. Segara lan gunungé pinaka genah sané banget kasenengin olih krama Baliné jagi kanggén ngalimurang manah.
Segara lan gunungé sampun sapatutnyané kapiara, jaga mangda nénten usak, uug. Segarané mangda resik tan wénten leluu pamekas leluu plastik. Patut uratiang indiké punika. Yéning sampun becik, resik, sinah sampun akéh kramane malancaran irika. Becik taler anggén genah melasti ngaturang puja ring Hyang Baruna. Sapunika taler ring gunung, satios mangda resik sekadi ring segara, patut pisan uratiang indik kramané sané ngerereh bias irika. Sampunang nyabran rahina ngokoh bias, kaambil laut kaadol. Sayuakti biase punika wantah paican Widhi, sakémaon, yén sami kaambil sinah sampun palemahané pacang usak, tan becik pakantenané yéning cingakina sareng krama sané malancaran. Yén sampun tan kapiara sinah sampun akidik torisé pacang rauh, yén sampun akidik, sinah akéh villa muah restoran sané matutup. Yén sampun kénten janten sampun akéh kramané sané makarya irika pacang kélangan pakaryan, duaning akéhan krama Baliné ngarereh pangupajiwa ring pariwisata.
Pariwisata punika sida ajeg, torisé taler akéh sané rauh yéning iraga sumeken miara tur nyaga kahanan segara muah gunungé. Palemahan sané gumanti ngulangunin sang sané nyingakin. Palemahan paican Widhi sané gumanti patut kapiara mangda sida ngametuang amerta. Segara gunung  pacang ngawi jagat Baliné sayan mataksu satios ring budaya sané patut kalimbakang malih kawéntenannyané.

I Komang Alit Juliartha
Umanis Kuningan
Kacang Apit, 26 Juli 2015

Ngalaksanayang Tri Kaya ParisudhaNgalaksanayang Tri Kaya Parisudha
Yéning maosang parindikan ajah-ajahan Tri Kaya Parisudha gumanti sampun sering kapiragiang. Tri Kaya Parisudha manut saking tigang kruna; Tri, Kaya lan Parisudha. Tri wantah tetiga, Kaya inggih punika parilaksana Parisudha inggih punika sekancan sané becik. Tri Kaya Parisudha yéning kajangkepang wantah Tetiga parisolah becik sane patut kamargiang ring kauripan puniki. Napi kémanten tetiga parilaksana punika? Asiki wénten sane mawasta Manacika, inggih punika mapikayun sané becik. Wacika nenten ja tios wantah ngaraos sane becik, wenten taler kayika inggih punika maparilaksana sane becik.
Yapi tui ri angen-angen mapahala juga ya. Yadiastun kantun ring pikayun, sakéwanten punika sampun mapikolih. Yéning mapikayun sané nénten becik sinah pacang manggihin sané nénten becik. Punika taler yéning mapikayun sané becik, wantah sadia rahayu sané kapikolihang. Mangda nénten iraga dados jadma tios pikayuné sareng napi sané karaosang. Sapunika taler pikayunane mangda setata anut adung sareng napi sane karaosang tur sane kalaksanayang. Sampunang makta pikayun sane nenten becik minakadi ngadut basang pedih utawi kroda. Punika gumanti nenten becik pisan.
Kénten taler risajeroning ngaraos. Melahang pisan ngenahang raos, mangda nénten ngawi anaké brangti. Buka sesenggakané ngraosang; Manganan layah tekén blakas. Punika gumanti patut pisan. Yéning matatu sangkaning keni blakas sinah dados rerehang tamba tur digelis prasida kénak mawali. Sakémaon yéning sampun raosé sané natunin, minab ngantos tiban-tibanan méh-méhan ngantos mawali ka karang wayah durung ical tatuné punika.
Tiosan ring mapikayun tur ngaraos sané melah, gumanti sané mabuat wantah parilaksanané mangda anut ring ajah-ajahan Agama. Nénten dados malaksana sané nénten becik. Margiang sahananing parilaksana sané becik ring kauripan puniki. Punika patut telebang pisan kalih laksanayang. Sampunang iraga maparilaksana sané nénten becik minakadi ngamaling, masiat, marikosa napi malih mamati-mati. Katun éling ring Angelina? Sedih pisan titiang miarsayang indiké punika. Anak alit sané nénten uning napi-napi, kapademang olih anak sané nénten malih mawatek manusa, sakéwanten sampun mawatek raksasa. Sampunang pisan iraga ngantos ngambil pakaryan kadi asapunika, akuda ja jinah sané kaicén, élingang iraga manusa sané madué pangrasa, wiwéka uning sané ancén patut lan sané encén nénten patut. Sering taler titiang ngawacén surat kabar, miarsayang ring televisi, para yowanané mangkin purun ngutang anak alit sané wawu lekad, wénten taler sané kapademang. Yéning pineh-pinehang punika wantah manik paican Widhi, dados kakutang? Akéh kramané sané durung madué oka, mrika mriki matamba, nunas ring Ida Bathara mangda sida ngamolihang sentana. Niki mawalik, risampune madué anak alit, boya kapiara malah kaentungang.
Tri Kaya Parisudhané punika patut margiang ring sahananing pamargi ring kauripan puniki. Yén punika nenten kamargiang sinah sampun jagaté puniki nénten prasida nemu rahayu, nénten prasida jagadhita sekala niskala. Riantukan, Bali puniki kaloktah ngantos ring dura negara sangkaning kaluihan palemahan taler budaya sané kajiwapranain antuk agama Hindu sané ngawinang Baliné mataksu. Sampunang Baliné kémanten mataksu, iraga pinaka wong Bali patut taler mangda naksuang raga malarapan antuk ngamargiang parilaksana sané becik.

                                                            I Komang Alit Juliartha
                                                            Bangli, 14 September 2015Artikel Manah LascaryaMANAH LASCARYA
Yéning pikayunin, gumanti makuéh pikobet jroning urip. Yadian ring kulawarga, sareng sameton, sareng sawitra muah ring genah pakaryan. Sakancan pikobet punika gumanti ngawinang iraga inguh, bingung, taler mrasidayang ngawi kroda, ngadut basang pedih. Wawu iwang akidik nyapatin, iraga sampun mamedih. Napi malih iwang sané agengan, minab nyantos marebat ngawetuang biuta sané gumanti nénten kaaptiang.
Napi mawinan nyabran rahina wénten manten pikobet sané nibénin? Sinalih tunggil sané ngawinang wantah kawéntenan pakaryan duéné sané kalintang akéh tur abot. Pakaryané punika yéning tan sumeken ambil, sinah pacang abot karasayang. Bilih-bilih sané makarya ring bank, nyabran rahina ngawilangin jinah krama. Pakaryané punika patut tresnain waluyaning nresnain nak luh demenan iraga. Yén ten kénten sinah sampun iraga marasa abot, wadih makarya. Yén sampun kadi asapunika sinah sampun sayan rered motivasi iragané jroning makarya. Dadosné makarya apang kuala makarya. Tuah nyantos gajih nyabran sasih.
Saking genah pakaryan, pikobeté punika yéning durung kapuputang sinah sampun kabakta nyantos ring jero soang-soang. Pikayuné nénten becik duaning makta pikobet sané durung wénten solusinyane. Yén sampun kadi asapunika, gumanti gelis pisan iraga pacang gedeg, kroda. Napi malih sayan akéh kabutuhan ring kulawarga. Pangargan barangé sayan ngamaelang. Beras, adéng, lengis, gas, nyantos susu mangkin sampun nénten kadi dumun ajiné. Yén nénten mrasidang iraga lascarya, sinah sampun gelis pesan mamedih. I cening ngidih pipis, nénten kaicén. Ten wénten ajengan di jero, matbat somah. Wénten asu ngongkong, kasampar baan kayu. Napi ja wénten sané ngawi salit, sinah sampun digelis kroda.
Indiké puniki gumanti patut pikayunin riantukan aab jagaté kadi mangkin sané kalintang awor, iraga nénten kapatutang sareng keni panglalah aab jagaté sané nénten becik. Kaliyuga kasinanggeh patut iraga dabdab mapikayun napi malih jagi matindakan. Sumekenang pisan pinehang indik napi sané kamargiang mangda sayuakti prasida nglédangin déwék padidi taler sané tiosan. Riantukan jatmané mangkin sayan-sayan doh saking sesananipun dados manusa. Wiwékané gumanti nénten kanggén sané ngawinang kramané akéh nenten uning patut tékening nénten patut. Sané patut kinucap nénten patut. Sané nénten patut sangkaning wiwéka ical baan jinah utawi jabatan, sané nénten becik punika patutanga laut kamargiang. Yéning sami kadi asapunika, punapi kabénjangan indik jagat iragané? Utawi sampunang dumun maosang jagat, kariinin saking déwék padidi. Punapi dadosné padéwékan iragané yéning sayuakti pikobeté punika ngawi lali ring sesana? Sapunika taler yén sampun wiwéka doh malaib saking ajah-ajahan agama? 
Nepasin panglalah aab jagate, iraga patut sumeken ngélingin padéwékan soang-soang. Ngélingin genah linggih soang-soang. Ngélingin sesana soang-soang. Taler patut éling ring swadarma soang-soang. Yén sampun punika kamargiang, sinah dangan antuk ngalaksanayang sahananing pamargi kauripan. Nénten wénten nyantos marebat bilih-bilih iraga uning iraga wantah sarwa maurip sané pinih utama ring marcapada sangkaning madué tri pramana, sabda, bayu, idep sané ngawinang iraga uning sané encén patut lan sané encén nénten patut. Margiang punika antuk manah lascarya, subakti ring Hyang Tuduh, dumadak sida jagadhita sarwa prani hitangkara.
I Komang Alit Juliartha
Kacang apit, 9 Agustus 2015


Artikel Panelokane MangkinPanelokan Mangkin
Sira tan uning Gunung lan Danu Batur? Sajabag jagat pastika uning indik kaluihan palemahan paican Ida Hyang Widhi. Gunung Batur sané kaiterin bukit-bukit  pinaka sisan-sisan tatkala Gunung Batur purwané macedar. Ring batan gunungé wénten Danu Batur. Wénten taler Désa Trunyan sané kaloktah antuk tradisi rikala wénten kalayonsekaran. Sawané nénten kapendem, wantah kagenahang ring sétra tur kasengker ban ancak saji. Yadiastun nénten mapendem,  nénten pacang ngametuang ambu sané pengit. Punika sangkaning wénten taru sané miik ngalub  mawasta taru menyan. Gunung Batur, Danu batur, Desa Trunyan kénten taler bukit-bukit sané ngiterin, samian prasida kacingak saking Panelokan.
Panelokan pinaka genah becik pisan anggen macecingak nyingakin kaluihan paican Ida Bhatara. Dumun daweg durung kabenain, Panelokan kantun magradugan. Durung matata, sang maraga wésya sané nanjénang dagangan ipun taler durung madué genah becik anggén madagang. Sakéwanten sasukat wewidangan Gunung Batur kadadosang Géopark,  Panelokané kabenain tur sayan becik kawéntenané. Tan wénten malih dagang sané biasané majéjér ring arep gua-gua ring badauh margi. Guané punika sampun kabersihin, taler sampun kakaryanang taman ring ajengnyane. Dagang-dagange punika sampun wénten genah anggén maadolan ring beténan taler ring pasar seni sané ring baléran.
Genah macecingak taler sampun becik kawéntenané. Para wisatawané mrasidayang nyingakin Gunung lan Danu Baturé saking ba duuran taler saking betenan. Ring betén taler sampun kakaryanang genah anggén madagang minakadi baju, aksésoris muah sané lianan. Becik pisan pakantenané. Manahé buka kadaut setata meled ka Panelokan. Marginé taler sampun mapaping.  
Nanging mangkin matiosan pisan pakantenan Panelokané. Dumun bersih pisan, sakémaon mangkin sampun makacakan leluu drika. Goa-goané taler tan malih bersih. Taman-tamané sampun telas kajekjek olih dagang-dagangé sane malih ngarereh genah madagang ring trotoar ring arep goané punika. Selan-selan taler mabrarakan ring baduuran. Besi-besi panyengker sané dumun kantun kukuh, mangkin sampun telas amah barak. Akéh sampun lung-lung. Inggihan socalaya taler nénten naanin minab kabersihin. Kawéntenan Panelokané sane dumun ngawi manahé bungah, mangkin sampun benyah. Mirib sangkaning peken Panelokané sane dumun ring ajeng Museum Gunung Api Batur, kagingsiran ka genah macecingak sangkaning wénten pembangunan malih. Ngantos mangkin kantun kadi asapunika. Punika patut rerehang pamargi. Patut rerehang genah maadolan mangda kramané sané nyabran semengan ramé madagang sida ngamolihang amerta, sida taler Panelokané bungah sekadi dumun.  Mangda nénten bungahé punika wantah abulan pitung dina. Mangda becik ngantos kapungkur riwekas. Duaning Panelokan, Gunung Batur miwah Danu Batur kasenengin tur kasayangin olih krama Bangli lan krama Bali sareng sami.

I Komang Alit Juliartha
Kacang Apit, 8/9/2015