Sunday, November 6, 2016

Puisi Penglipuran: Alit Juliartha

puisi niki polih kamuat ring Bali Post 2016

Penglipuran

Penglipuran genah nglipurang lara ati
Masliahan nyingak kaluihan Widhi
Alas tiing kaler kauh
Jarané banban majalan mangiterin, dumun
Penataran pura
Pamargi adat,
Purwa dresta
Nyiriang kuna, desa
Krama sutrepti
Karang mamadu pinaka bukti
Sepi
Merdeka gumanti
Nyangkepin sahananing pamargi, nguni
Kapten Mudita padem iriki
Ring tengahing rana
Binginé nyaksiang
Kesiran angin ngampehang samian
Unduk indik payudan
Jengis masiat, puputan


Alit Juliartha,2014

Puisi Bali: Kawidusta

Kawidusta

Kawiswara kocap
Kasub kasumbung ring jagat
Sastra satmaka ajengan sadina-dina
Motah keni tutur ayu
Dados utah
Wangdé kaucap wikan jroning sastra
Ririh, uning daging buana
Nénten kayun ngandap ngasor
Tuara bisa ngajiang kasumekenan anak
Kawi agung marasa gelah
Matah
Durus
Durusang sang maraga wikan mamargi
Anggotama ribumi
Engkig-engkig makta kawisesan
Sami jagi mawali
Tan sida nepasin
Sipta panumaya
Kala Hyang Kala mapag

Alit Joule
Kacang Apit, 2016

Cerpen Tuah Ulian Somah Pianak di JumahCerpen ini pernah dimuat di Pos Bali rubrik Mediaswari

TUAH ULIAN SOMAH PIANAK DI JUMAH
Matan ainé nyentér tusing nyidang ajak manyama braya, tusing dadi ajak masidikara. Salantang jalan ané kaentasin tuah yéh makembengan tepukin tiang mirib ulian panasé bas kaliwat ngaplak. Kulité ané putih agigis nyangsan wai nyangsan nyelemang. Tuah gigi dogénan putih nyengir masawang gading sawiréh tusing ngawai bakat sikatin. Ulian panasé bas kaliwat panas, liu anaké ané ngaba sepéda montor nganggon baju malengen lantang, ada masi ané nganggon baju anget apang tusing kena kebus kulitné, bisa selem. Apabuin luh-luhé, pang sing pocol telah pipisné anggona mapayas, luluran, yén kebusan sinah nyelemang. Jaman jani tusing ada nyak anak luh ngelah kulit selem. Makejang nagih apang kulitné putih nyalang cara baas jangina ubad pang ngenah putih kedas. Kéwala, pepes tlektekang tiang, liu anak luh putihné tuah nyibakin, polang-mapoléng, muanné dogén putih neked di baong, tusing nyak adung ajak kulitné ané di beténan, selem. Lén tekén kurenan tiangé, mapayas kadi patut, nanging abisaan dogénan. Sing bas aéng. Diapin kulitné sing putih, kéwala tiang demen ngajak ipun, seken sayang.
Yadiastun panas guminé tusing nyidang naenang tiang tusing makirig nang abedik lakar majalan magaé. Geginan tiangé sawai-wai tuah dadi tukang mersihin kulkas és krim ané ada di minimarket. Semengan tiang suba luas uling Batubulan nuju ka Dalung. Neked di tongos magaé, ngabsén akejep laut  nyemak catetan minimarket-minimarket ané lakar singgahin. Awainé bisa duang dasa tiang nyelepin minimarket. Bangli, Gianyar, Klungkung neked di Karangasem taén tiang mersihin. Bas ngawainé nyemak gaé buka kéné, pepes tiang marasa med.
“Ngawai di jalané. Lemah peteng tuah di rurungé kadirasa tusing inget tekén umah. Nuju rediténé teka mara maan libur, seken maan nepukin somah muah pianaké di jumah. Maan macanda ngajak pianaké. Med sajan nyemak gaéné ené,” ngarenggeng tiang padidian sambilang negak diwangan minimarketé.
Tas ané gandong tiang uling semengan jang tiang di duur méjané, laut buka tiang. Sabilang wai tiang bekelina nasi tekén somah tiangé apang irit. Yadiastun gohné tuah jukut paku mapasak misi sambel bawang abedik, kéwala tiang suba demen pesan. Bekelé ené cihna tresnan somah tiangé teken tiang enu rumaket. Tiang bangga sawiréh somah tiangé semengan satondén siapé mamunyi suba bangun ngaénang tiang daaran nasi. Tiang madaar malu semengané, binjepné bekelina nasi anggon ndén  tengainé. Jani kéweh ngalih somah ané buka kéto. Luh-luhé jani suba pada sibuk ngalih gegaén. Tusing tuah ngandelang ané muani dogénan. Bas kaliwat sibuk, nganti tusing nyidang batak nang nyakan semengané. Makejang suba instan. Dot madaar semengan, kurenané orina ngaé mie. Dot ngaé kopi, suba ada kopi mabungkusan, tinggal nyeduh. Langah jani ada nak luh nyak ngayahin kurenané rikala semengan satondéné luas magaé. Mirib peteng-petengné keto masi, tungkula sibuk nganti engsap nyangkutin kurenané.
Basang tiange suba tusing dadi ajak maitungan. Sedeng melaha maan tongos luung anggon masandekan sambilang madaar. Jambal tiang jukut pakune ané alih tiang dibi di tegalé, jaen pesan rasanné. Kangguang dedaaran di desa, tuah paku, jempen, muncuk jepang, don dadem, yén nuju mabuah biasané pepes tiang ngalih tuung kokak.
“Aget tiang ngelah somah ané ngerti tekén kahanan tiangé. Tiang sing ngelah pipis, ipun tusing nyesed nagih kéné kéto. Keto masi tusing taén bas banget nagih pipis anggon mapayas. Ipun masi patuh tusing demen madaar di restaurant, adén suba tabungang pipise. Ipun seken ngerti tekén gegaén tiangé ané tusing amongkén maan pipis,” makeneh tiang sambilang makinyukan. Yadiastun sada pakehan sambelé, kéwala tetep daar tiang. Tusing dadi ngutang-ngutang dedaaran, satmaka ngutang amerta. Apang tusing mani puan di sing ada apané, mara makamen di sunduk, maselselan.
Pait idupe suba pepes rasayang tiang. Diapin neked jani tiang tondén nawang ngarasayang manis idupé. Sajaké? Manis ané kénkén? Tiang tusing nawang. Ané tawang tiang, rikala nyingakin somah tiangé makenyem, pianak tiangé seger oger ento ané makada tiang bagia. Yén keneh-kenehang mula saja kéweh pajalan idup tiangé. Inget tiang dugas tusing ngelah pipis anggon meli baas.
“Kénkénang jani, Bli? Tusing ada baas lakar jakan bin mani. Kalud bin mani lakar majotan di umah anaké kalayonsekaran,” somah tiange masadu.
“Tegarang di warungné Mén Sunarti nganggeh malu baas nang telung kilo, Man!”
“ Suba liu anggehané ditu Bli. Lek atin tiangé tondén maan mayah buin nagih nganggeh.”
“Nah, Man. Bli lakar nguleh-ngulehang malu.”
Tiang tuah nyidang mecik péléngan ningehang munyin somah tiangé. Sebet san keneh tiangé. Nyesel tiang ngantén tusing nang mabekel apa. Keneh tiange lakar ngantén yén suba ngelah pagaén ané cager, kéwala tusing nyidang ban tiang naanang, luungé malu bakat alih tiang, jaené ane bakat simalu rasayang tiang, Nyoman Karminah beling telung bulan. Ipun musti juang tiang, yadiastun ngantén ngemasin nganti mautang. Kéwala dinané dibi tusing nyidang buin mawali. Depang suba majalan.
Ulian bas liunné ngelah utang, tiang lantas mautsaha ngalih gaé. Ideh-ideh tiang ngalamar, tusing ada ané nyadia nerima. Pamuput tiang maan gegaén di Dalung. Ada timpal tiangé ané magaé ditu juru ngabang-ngabang es krim, nyambatang ada lowongan. Tusing nganti aminggu tiang suba katerima. Jalanin tiang dogénan gaéné ento, katimbang tiang tusing magaé, apa men lakar anggon ngamertanin keluarga. Di jumah ada masi tegal abedik, pulain tiang biu, sela sawi, muah jepang. Sambilang tiang ngubuh siap madan. Biasané nak mael adep nuju ada gae. Biing, brunbun, ada masi siap sudamala. Semengan satondén tiang luas magaé, baang tiang ngamah malu siapé. Maan tiang orahina ngubuh céléng tekén matuané, kéwala tiang tusing nyak sawiréh maman céléngé ajinne mael sajan. Jeg asah panelasané ajak ajin céléngé. Méh-méh bisa rugi.
Munyin klakson mobilé ané liwat ngentenin tiang. Suba telah sagétan nasiné ané bekelang tiang. Basang tiangé suba wareg, tiang laut majalan buin nuju ka minimarket-minimarket ané tondén kasinggahin.
Kebusé ngaé sirah tiangé sakit. Pepes tiang gelem ulian ngawai tepén panes, kéto masi ujan. Tondén misi masuk angin. Nanging tiang tusing taén bas banget ngenehang. Angseh-angsehang tiang sawiréh tiang tusing ngelah gaé ané lénan, gedénang tiang bayun tiangé. Tiang musti magaé, yén sing magaé sinah bungut paoné tusing lakar nyidang makudus. Kéto masi basang somah muah pianak tiangé, jejeh muspa tangan tanpa sarana, puyung. Apang nyidang gén tiang ngaba pipis anggon meli baas akilo.  Nyidang masi meliang gapgapan baang pianak tiangé. Yén méménné, gapgapane tusing sorohan maplalianan mobil-mobilan, tuah plalianan idup, dadi ngedénang dadi nyenikang, dadi ngalantangan dadi masi mawakang.
Suba telah ban tiang mersihin wadah és krimé, guminé masi suba nyaluk sanja. Tiang laut siaga lakar mulih. Awak tiangé nu di jalané, kéwala keneh tiangé sehasa suba neked di jumah. Dot pesan lakar énggal-énggal nepukin pianaké, kéto masi somah tiangé. Adéng-adéng tiang ngaba montor, yadiastun kenehé tusing nyidang ajak maadéng-adéngan. Tuah slamet sadia rahayu ané setata tunas tiang ring Ida Hyang Widhi, apang nyidang selamat neked jumah lan mapupul mawali ngajak kaluarga.
Makiré jam tengah 7 tiang suba neked di jumah. Tumbén tiang nampedang damaré di sisi tondén idupanga tekén somah tiangé. Kéto masi di tengah umahé peteng dedet. Jejeh keneh tiangé, tusing cara biasané umahe peteng buka kéné, suung mangmung. Montoré pejang tiang, majalan tiang lakar macelep ka tengah umahé. Mara tiang mukak pintu, makesiab tiang somah tiangé sagét suba majujuk sambilanga ngandong pianaké, limané ané di kébot ngisi kué tar.
“ Happy birth day to you. Happy birth day to you. Happy birth day, happy birth day, happy birth day to… you!”
Tolih tiang somah tiangé magrénotan ngandong pianak muah ngaba kué sambilanga magending. Pianak tiangé kendel pesan, ngredek, ancog-ancog nagih maplalianan api di liliné. Tiang ngidem nunas waranugraha ring Ida Hyang Widhi laut ngupin liliné bareng-bareng ngajak somah tiangé. Ngetél yéh paningalan tiangé, kéto masi pianak tiangé ngeling gerong-gerong mirib tusing terima apiné ané lakar anggona plalianan suba kamatiang.

I Komang Alit Juliartha
Kacang Apit, 30 Januari 2015


Cerpen Basa Bali: Puputan olih I Komang Alit JuliarthaPUPUTAN
Yén keneh-kenehang idupé tuah amonéan. Tusing sandang bas banget kenehang. Suka duka lara pati masanding ngiasin pajalan idupé. Pajalan idup ané gumanti pait makilit luihan tekén nyalin siap. Sehasa tusing nyidang lakar nampi sekancan pikobet ané nekain. Kéwala buin tiang makeneh, idupé tusing setata nepukin sebet. Liangé masi taen karasayang yadiastun tusing sabilang wai nimpalin tiang dini naenang sepi.
Disubanné matan ainé sumurup di tanggu kauh segarané, ditu tiang marasa tekén déwék padidi. Padidi ngasanin idupé ané mawarna-warni. Padidi natakin tis panas gumi. Padidi nungkulang sebet di ati.  Padidi ngasanin tis angin peteng madukan ngajak panes kotané ané suba cemer ban polusi. Padidi negak mabalih bulan purnama masunar galang gumanti paripurna, bunter cara matan méong  rikala majalan di petengé. Padidi nolih bintang. Makita nyemak, kéwala liman tiangé tusing neked. Jemakang juan ané nyalélég di bongkol punyan nangkané, tusing masi nyidang ngancuk bintangé apang ulung.  Bintangé enu magantung di langité saling ngédéngang  sunarané, keblat keblét marengin tiang ané nyangsan padidian.
Negak tiang di betén punyan kayuné gedé. Joh paningalan tiangé nolih jimbar lapangan ané ada dini. Ramé pesan anaké pada liang macanda saling timbalin ngajak timpalné. Ada ané maplalianan skateboard dauh Pura Jagatnatané, majalan adéng-adéng nyangsan makelo nyangsan nyepetang, makecos laut makeber ngelidin alang ané ada di arepané. Kendel pesan anak trunané ento nyidang ngelidin alangé. Timpal-timpalne ngajum, makejang ngoplokang.
Pidan dugas tiang enu masekolah, tusing taén tiang nepukin plalianan buka kéto. Tuah ningalin di TV dogénan. TV né pidan sing ada mawarna cara jani, makejang enu hitam putih tusing mawarna.  Plalianané tusing masi cara jani. Cerik-ceriké jani makejang pada sibuk ngojog warnét nganti jam-jaman negak, apa kadén gaéna. Ada masi ané demen maplalianan playstation.  Ané paling sebetin tiang murid-muridé jani makejang paaéngin ngaba HP. Makejang ngaba HP layar sentuh. Sibuk mainternétan, maFBan, BBMan nganti muka situs-situs film ané tusing pantes pabalih. plalianané jani maCOCan. Ngemasin nganti muduhin, tusing inget malajah, tusing inget nulungin reramané, tusing inget tekén apa ané sapatutné kajemak malunan.  Yén tiang dugasé pidan sing ada ané buka kéto. Plaliané tuah ngalih engket nangka, yén sing kéto tiang ngalih sabang kekawa émbong anggon tiang ngalih capung. Malinderan tiang nyelepin tegal pisagané. Kéwala capungé jani suba nyangsan medikang. Dija capunge malaib? Maplalianan guli ané paling demenin tiang. Nganti atoplés tiang pidan ngelah guli. Sanjané tiang nganuunang ka tukadé lakar kayeh. Yén nuju rainan tiang ngajak timpal-timpalé ngalawang ngiterin désa. Bareng-bareng majalan masuk. Mulih masi barengan. Malénan pesan cara Janiné. Murid-muridé pada ngaba montor. Ada masi ané baanga ngaba mobil.  Saling salip dijalané tusing ngenehang anak lénan disagété ada kénkén-kenken.
Tiang enu dini negak padidian. Tiang marasa padidi, sepi yadiastun ramé anaké pati sliwer, glindang-glindeng.
Telung tiang suba liwat.  Pedas pesan ingetang tiang, unduké ané ngaé tiang setata mai, setata dini.
“ Antosang  tiang! Tiang lakar mawali.”
Munyiné ento ané setata ingetang tiang, setata aptiang tiang apang nyidang buin matemu ngajak anak luh ané banget sayangang tiang, ané neked jani tusing taén makabar, tusing karuan buin pidan lakar mabesikan. Lemah peteng tiang satia mangantosang. Kéwala neked jani, ipun tondén masi  ngemang  kabar kapining tiang. Tiang tusing nawang, seken tusing nawang dija ipun jani ngoyong. Tusing nyambat ipun lakar luas kija. Tuah munyiné abedik ento dogénan ané tekedanga tekén tiang. Kénkén kahanan ipuné jani? Meragang apa ngamokohang? Enuké inget dugas bareng-bareng negak di lapangane ené? Enuké inget bareng-bareng naar jagung bakar? Enuké inget tekén paukudan tiangé? Patakoné ento sawai-wai  teka nimpalin tiang ané rindu ningehang ipun ngorahang sayang cara ipidan.
Dini di lapangan ané linggah ené, pakeberber kunang-kunangan di baduur. Endihné gedénan tekén kunang-kunang sajan. Cerik-ceriké demen pesan ngeberang plalianané ento. Reramané  nolih pianakné maplalianan  sambilanga nutur kadirasa buin mawali inget tekén kenangan nostalgia rikala enu bajang truna.
Guminé  nyangsan ngametengan. Munyin gumatat gumitité tusing madingehang sawiréh suba kalanga tekén munyin montoré masliweran. Tiang pepes makenah, apa sabenehné aliha tekén anaké ané mamontoran ento? Lemah peteng dijalané tusing taén sepi. Tusing taén tiang nepukin rurungé ené suung. Nganti kéweh anaké ngalih selah lakar nyebrang. Tiang buin makeneh lantang, mirib anaké ento mara teka uli magaé. Méh bisa ada ané mara luas magaé. Kéto masi ada ané mara mulih uli kuliah. Kéwala tiang buin tandruh tekén pasaut tiangé mara. Adaké anaké ané ngaba montor lan mobil ento masliweran tusing ngelah tetujon?  Tusing nawang apa ané lakar alih? Tuah ngutang-ngutang lengis dogénan. Tuah ngaé macet di jalan. Sakabedik tiang macelep ka tengah atin tiangé ané paling dalem. Tiang ené rumasuk anaké ané kénkén?
Kedék ngilkil tiang ngedékin déwék padidi masadéwék tuara ngelah gae, bareng glindang-glindeng di rurungé, nyaluksuk di selag-selagan mobilé apang maan nyalip, apang énggalan neked di tongosé ené. Di tongos tiang mangantosang anak luh ané tusing karuan nyadia nagingin semaya.
Bangun tiang uli tegakané. Majalan banban beneng kauh. Patung pahlawané tolih tiang. Nadaksara inget tekén kumpin tiangé ané bareng pidan masiat mabela pati  ngalawan Welanda ané dot nyajah tanah Baliné. Pekak tiangé polih nuturang, kumpin tiangé anak sakti. Tusing nawang jejeh. Tusing nyidang mati ulian katembak ban bedil. Kéwala lacur tusing dadi kelidin, kamulan tuuh anaké lingsir tuah amunika, lali kumpin tiangé nyaluk sesabukané sawiréh maénggal-énggalan, Welandané nyerang. Kumpin tiangé laut masiat, pamuput padem. Sebet dikenehé inget tekén tuturé ento. Ada masi rasa bangga di atin tiangé ngelah kumpi dadi pahlawan, satia sutindih tekéning gumi Baliné.
Neked di bucu lapangané tiang nyebrang jalan lakar ka pancoran ané ada di tengah-tengah catuspatané. Pancorané ngiterin patung catur mukané.  Negak tiang di sisin pancorané. Muncrat mumbul yehé menék, tegeh pesan. Tis keneh tiangé ané setata marasa padidi yadiastun ramé anaké di samping tiangé.  Ramé bajang trunané padaduanan saling sayang saling gisiang. Tiang tuah nyidang mabalih bulan bintang ané tinglis pesan ngenah uli di pancorané di pempatan dajan kantor Walikota Denpasaré. Mapalasang? Mirib tusing ada keneh mapalasang di keneh anaké totonan ané sedeng ngasanin manis buah tresnané. Tiang? Eda buin matakon. Tiang tetep padidian. Sepi. Tuah bisa ngantosang ané sujatiné tusing tawang tiang, panteské kaantosang? Tiang enu naénang rasa rindu tekéning anak luh ané tusing tawang tiang dija kadén magenah.  Yén saja buin ada perang cara jamané pidan, tiang misadia lakar bareng masiat. Mabéla pati nindihin ibu pertiwi, puputan. Padem ring tengahing rana. Dadi pahlawan. Bandingang tiang setata buka kéné. Bengang-bengong nungkulang sebet di ati. Bandingang tiang setata mapangapti ané tusing karuan lakar teka mai ngelut awak tiangé ané suba makelo tusing ngasanin anget tresna.  Bandingang tiang setata buka kéné, lemah peteng padidi, sepi, pepes masi ngasanin sakit ati inget kalaina tusing nyambat kija tur ngajak nyén lakar luas. Bandingang tiang uyak sekancan rasa ané ngaé tiang med nyalanin idupé ené. Kéwala, bani apa tusing tiang masiat?  Sajaké tiang bani mati ngalawan musuh?
Keneh tiangé enu kawatesin antuk makudang-kudang patakon ané neked jani tondén ada pasautné. Patakon ané sanget dadi kenehang tiang sabilang peteng wantah nyidangké tiang puputan di awak tiangé padidi?

I Komang Alit Juliartha-Baskom
Denpasar, 12 Maret 2015