Sunday, November 26, 2017

Puisi MEMEMémé
(Padidi nungkulang sebet ati)
Joh tiang lakar nyidang mayah piutang tekén Mémé
Bas kaliwat alpaka tiang malaksana
Matungkas nungkasin sapituduh Mémé
Mesuang munyi ané nyakitin keneh Mémé
Mambul-ambulan ngemasin nganti luas uling jumah
Ampurayang tiang, Mé
Tiang tusing inget sia bulan mémé baat ngaba tiang maidehan di tengah basangé
Nganti tiang lekad Mémé las ngemang tiang susu satmaka tirta utama
Nganti suba nyidang majalan Mémé tekek ngisiang tiang apang seken nawang rurung
Neked jani tiang suba nawang pajalan idup kéwala tondén nawang mayah makudang-kudang yasan Mémé tekén tiang
Adaké Mémé nagih apang tiang mayah utang
Adaké Mémé nuntut apang tiang mayah ento makejang
Tiang merasa
Tresnan Mémé tusing mamerih
Tresnan Mémé sujati
Suci nresnain pianak buka tiang
Ngantos sakayang-kayang
Ngantos tanah ring karang wayah
Mlekut ragan Mémé mewali matunggalan ring Hyang Tuduh.

Blancan, Kintamani, 18 April 2015
Komang Alit Juliartha

Cerpen Kala Ati Musti Mamilih : Alit JuliarthaKALA ATI MUSTI MAMILIH
"Dingehang Bli, Yan!"
Ketut Purnata ngisiang liman tunangané nanging Wayan Rumiasih ngénggalang magedi.
Sing ngrunguang munyinné muani.
Petengé sepi. Jangkriké sing ngering. Bulané mengkeb. Kéto masi bintangé tusing ada nyak marengin Ketut Purnata ané sedek maselselan. Yén dadi galahé mapiteh, mirib kal pitehanga teken ipun apang nyidang menain laksanané iwang. Nanging dinané dibi tusing lakar buin mawali.
Ketut Purnata mara limang bulan matunangan ngajak Wayan Rumiasih. Katemu di tongos Wayan Rumiasih magae dadi kasir di toko sembako. Ketut Purnata dadi tukang kajang baas. Milehan ipun ngindengan baas makampil-kampilan. Singgah dini ditu. Katemu lantas ngajak Wayan Rumiasih. Ping telu ping pat pamuput ipun ngwanénang raga ngorahang isin kenehné. Wayan Rumiasih patuh cara anak luh lénan, kimud nyambatang lakar nerima tresnané Ketut Purnata. Tuah manggutan melantaran kenyem manis cihna ipun nyak.
Bagia tan kadi-kadi kenehné Ketut Purnata ngelah masi tunangan anggon ngisinin idupné
ané sepi sesukat kalahina tekén Luh Satiari. Luh Satiari ané duang tiban nimpalin ipun. Luh Satiari ané ngaénang ipun bagia, nawang arti tresna. Luh Satiari masi ané makada ipun nawang kénkén rasané sakit hati. Kéwala diapin sakit, tresnané suba kadung makilit, ipun nyidang ngengsapang makejang, ipun tusing gedeg yadiastun kalahina ngajak muani lénan.

"Pang tawang Luh, tresnané ngalahang rasa sakit ané rasang Beli. Dumadak Luh bagia. Yén Luh dot buin mawali, durusang. Bli lakar nampi."
Atiban suba matilar sesukat Luh Satiari magedi, Ketut Purnata nyalanin idupné padidi. Kudang nak luh jegeg masliweran nanging kenehné kukuh tuah Luh Satiari. Nganti ipun nepukin Wayan Rumiasih. Tresnané nadak macarang.
Wayan Rumiasih buin ngaénang idupné mawarna. Buin ngaénang idupné bagia. Nanging Wayan Rumiasih suba magedi. Gedeg ulian Ketut Purnata buin matemu ngajak Luh Satiari ané suba mobot. Luh Satiari ngidih tulung jak Ketut Purnata apang nyak ngantén ngajak ipun apang pianakné ngelah bapa.
"Tiang sing nyidang, Luh. Tiang suba ngelah tunangan. Tiang digelis lakar masakapan."
Luh Satiari ngeling. Eling nyajang ngerasang disubané Ketur Purnata ngorahang tusing nyak nyuang ipun. Ketut Purnata tusing nyidang ngomong apa. Kenehné mula nu ada rasa sayang ngajak Luh Satiari. Nanging ipun tusing nyak nyakitin Wayan Rumiasih. Kéweh baan ipun ngundukang déwékné.
Kala peteng teka Ketut Purnata nyambat unduk kahanané Luh Satiari tekén kabakné.
“Men Bli nyak nganten jak ia?”
“Sing Yan. Bli suba ngelah Wayan.”
“Men ngudiang Bli nyak nyagjagin Luh Satiari? Kone suba ada tiang?” patakonne Wayan Rumiasih, cucud.
"Matimpal adané, Yan. Diapin suba sing ada hubungan tunangan kéwala sing dadi pegat matimpal."
Wayan Rumiasih sing terima laut buin matakon.
"Yén saja timpal to ngudiang suba nawang Bli ngelah tiang nu masi ia nagih ngajakin Bli ngantén? Nak luh apa to!"
"Luh Satiari tonden nawang, Yan.."
Kondén suud Ketur Purnata nyelasang, sépanan Wayan Rumiasih majujuk.
"Suba tawang tiang Bli nu ada keneh ngajak ia. Jani pilih suba, tiang apa ia. Tiang sing nyak dadi pacadang kuang. Tiang sing nyak tuah anggon Bli plampiasan. Tiang sing nyak ragan Bliné di sisin tiang nanging atin Bliné anak luh lén ane ngelahang!"
Wayan Rumiasih magedi ngalahin Ketut Purnata, padidi. Ketut Purnata mendep. Bibihné caket. Kenehné uyang. Suba ada keneh lakar masakapan, lakar ngidih Wayan Rumiasih mapan ipun suba med padidi suba med dadi jomblo turah mangkiné. Nanging Luh Satiari ngaba pikobet ané keweh baan ipun ngenehang.
"Ngudiang Luh buin teka di idup Bliné?"patakon ipuné di ati.
Athens, 30 Juli 2017