Sunday, August 23, 2015

PUISI BALI PANELOKAN 2015

PANELOKAN 2015

Genah macecingak
Kalintang asri
Resik gumanti
tan wénten mis nang akidik
Torisé pakedék pakenyung liang jroning manah
Ngaksi kaluihan jagat Bangli
Gunung lan danuné masanding
Waluyaning lingga yoni
Purusa pradana ngarania
Gunung Batur lan Danu Batur kasub kasumbung ring jagat
Mangkin
gumanti doh saking duké riin
Sengker wesiné telah lunglung
Soca laya majangklek tan manggén
Nataré kumel payasin baan leluu
Gook-gooké dados genah maadolan
Semengan tan kari sayongé ngungkulin sepi
ramia wésya maririgan
Sahananing sekar mati
Ngiring pamargi duké nguni
Sidaké mawali?


I Komang Alit Juliartha
BASKOM
Kacang Apit, 9 Agustus 2015

PUISI BALI PANELOKAN 2015

PANELOKAN 2015

Genah macecingak
Kalintang asri
Resik gumanti
tan wénten mis nang akidik
Torisé pakedék pakenyung liang jroning manah
Ngaksi kaluihan jagat Bangli
Gunung lan danuné masanding
Waluyaning lingga yoni
Purusa pradana ngarania
Gunung Batur lan Danu Batur kasub kasumbung ring jagat
Mangkin
gumanti doh saking duké riin
Sengker wesiné telah lunglung
Soca laya majangklek tan manggén
Nataré kumel payasin baan leluu
Gook-gooké dados genah maadolan
Semengan tan kari sayongé ngungkulin sepi
ramia wésya maririgan
Sahananing sekar mati
Ngiring pamargi duké nguni
Sidaké mawali?


I Komang Alit Juliartha
BASKOM
Kacang Apit, 9 Agustus 2015

PUISI BALI PANELOKAN 2015

PANELOKAN 2015

Genah macecingak
Kalintang asri
Resik gumanti
tan wénten mis nang akidik
Torisé pakedék pakenyung liang jroning manah
Ngaksi kaluihan jagat Bangli
Gunung lan danuné masanding
Waluyaning lingga yoni
Purusa pradana ngarania
Gunung Batur lan Danu Batur kasub kasumbung ring jagat
Mangkin
gumanti doh saking duké riin
Sengker wesiné telah lunglung
Soca laya majangklek tan manggén
Nataré kumel payasin baan leluu
Gook-gooké dados genah maadolan
Semengan tan kari sayongé ngungkulin sepi
ramia wésya maririgan
Sahananing sekar mati
Ngiring pamargi duké nguni
Sidaké mawali?


I Komang Alit Juliartha
BASKOM
Kacang Apit, 9 Agustus 2015

PUISI BALI PANELOKAN 2015

PANELOKAN 2015

Genah macecingak
Kalintang asri
Resik gumanti
tan wénten mis nang akidik
Torisé pakedék pakenyung liang jroning manah
Ngaksi kaluihan jagat Bangli
Gunung lan danuné masanding
Waluyaning lingga yoni
Purusa pradana ngarania
Gunung Batur lan Danu Batur kasub kasumbung ring jagat
Mangkin
gumanti doh saking duké riin
Sengker wesiné telah lunglung
Soca laya majangklek tan manggén
Nataré kumel payasin baan leluu
Gook-gooké dados genah maadolan
Semengan tan kari sayongé ngungkulin sepi
ramia wésya maririgan
Sahananing sekar mati
Ngiring pamargi duké nguni
Sidaké mawali?


I Komang Alit Juliartha
BASKOM
Kacang Apit, 9 Agustus 2015

ARTIKEL MANAH LASCARYA

MANAH LASCARYA

Yéning pikayunin, gumanti makuéh pikobet jroning urip. Yadian ring kulawarga, sareng sameton, sareng sawitra muah ring genah pakaryan. Sakancan pikobet punika gumanti ngawinang iraga inguh, bingung, taler mrasidayang ngawi kroda, ngadut basang pedih. Wawu iwang akidik nyapatin, iraga sampun mamedih. Napi malih iwang sané agengan, minab nyantos marebat ngawetuang biuta sané gumanti nénten kaaptiang.

Napi mawinan nyabran rahina wénten manten pikobet sané nibénin? Sinalih tunggil sané ngawinang wantah kawéntenan pakaryan duéné sané kalintang akéh tur abot. Pakaryané punika yéning tan sumeken ambil, sinah pacang abot karasayang. Bilih-bilih sané makarya ring bank, nyabran rahina ngawilangin jinah krama. Pakaryané punika patut tresnain waluyaning nresnain nak luh demenan iraga. Yén ten kénten sinah sampun iraga marasa abot, wadih makarya. Yén sampun kadi asapunika sinah sampun sayan rered motivasi iragané jroning makarya. Dadosné makarya apang kuala makarya. Tuah nyantos gajih nyabran sasih.

Saking genah pakaryan, pikobeté punika yéning durung kapuputang sinah sampun kabakta nyantos ring jero soang-soang. Pikayuné nénten becik duaning makta pikobet sané durung wénten solusinyane. Yén sampun kadi asapunika, gumanti gelis pisan iraga pacang gedeg, kroda. Napi malih sayan akéh kabutuhan ring kulawarga. Pangargan barangé sayan ngamaelang. Beras, adéng, lengis, gas, nyantos susu mangkin sampun nénten kadi dumun ajiné. Yén nénten mrasidang iraga lascarya, sinah sampun gelis pesan mamedih. I cening ngidih pipis, nénten kaicén. Ten wénten ajengan di jero, matbat somah. Wénten asu ngongkong, kasampar baan kayu. Napi ja wénten sané ngawi salit, sinah sampun digelis kroda.

Indiké puniki gumanti patut pikayunin riantukan aab jagaté kadi mangkin sané kalintang awor, iraga nénten kapatutang sareng keni panglalah aab jagaté sané nénten becik. Kaliyuga kasinanggeh patut iraga dabdab mapikayun napi malih jagi matindakan. Sumekenang pisan pinehang indik napi sané kamargiang mangda sayuakti prasida nglédangin déwék padidi taler sané tiosan. Riantukan jatmané mangkin sayan-sayan doh saking sesananipun dados manusa. Wiwékané gumanti nénten kanggén sané ngawinang kramané akéh nenten uning patut tékening nénten patut. Sané patut kinucap nénten patut. Sané nénten patut sangkaning wiwéka ical baan jinah utawi jabatan, sané nénten becik punika patutanga laut kamargiang. Yéning sami kadi asapunika, punapi kabénjangan indik jagat iragané? Utawi sampunang dumun maosang jagat, kariinin saking déwék padidi. Punapi dadosné padéwékan iragané yéning sayuakti pikobeté punika ngawi lali ring sesana? Sapunika taler yén sampun wiwéka doh malaib saking ajah-ajahan agama?

Nepasin panglalah aab jagate, iraga patut sumeken ngélingin padéwékan soang-soang. Ngélingin genah linggih soang-soang. Ngélingin sesana soang-soang. Taler patut éling ring swadarma soang-soang. Yén sampun punika kamargiang, sinah dangan antuk ngalaksanayang sahananing pamargi kauripan. Nénten wénten nyantos marebat bilih-bilih iraga uning iraga wantah sarwa maurip sané pinih utama ring marcapada sangkaning madué tri pramana, sabda, bayu, idep sané ngawinang iraga uning sané encén patut lan sané encén nénten patut. Margiang punika antuk manah lascarya, subakti ring Hyang Tuduh, dumadak sida jagadhita sarwa prani hitangkara.

I Komang Alit Juliartha
Kacang apit, 9 Agustus 2015

PUISI NGAJIANG KAMAHARDIKAN

NGAJIANG KAMAHARDIKAN

17 Agustus warsa 1945
Soekarno Hatta ngangganin rakyat ring sajebag nusantara
Indonésia mahardika
Sami ngangkenin raga
Nunggalang arsa
Bhinéka tunggal ika
Sutindih ring ibu pertiwi
Nyadia mabéla pati
Ngukuhang kamahardikan NKRI
Ngrajegang Pancasila sakti
Makta kaluihan jagat nyantos ka dura degari
Nénten ajerih purun ngetohin urip
Lamakané sida ngibarang Sang Merah Putih
Mangkin tan sandang antuk mayudha
cihna tresna ring tanah palekadan
mapan jamané sampun mauwah
Kamahardikané puniki
Boya kapolihang baan pules di pedeman
Para pahlawan padem ring tengahing rana
Makrangkéng tiban-tibanan sangkaning ngelarang utsaha kamahardikan
I raga para yowana
Kinucap sentana mautama
Sané pacang nagingin sahananing pamargi
Sampunang korupsi
Sampunang masiat nyantos mamati-mati
Élingang duké nguni
Gumanti ngajiang kamahardikan negari
Boya wantah kamahardikan padidi
Nginggilang gelah makta basang layah
Ngalih sekaya baan malaksana adharma


I Komang Alit Juliartha
Jehem, 9 Agustus 2015

PUISI YAKINLAH ( SEPARUH JIWA)

Yakinlah
(Separuh jiwa ini)

Kembali teringat
Dua tahun berlalu
Kini kau sudah tumbuh besar
Jadikanlah dirimu besar
Dan besar lagi
Bukan besar kepala
Besarlah dalam segala hal yang positif
Besarkan hatimu
Terkadang kenyataan jauh lebih pahit dari yang kita bayangkan
Besarkanlah jiwamu untuk menerima hal tersebut
Kuatkanlah dirimu
Yakinlah dirimu bisa
Percayalah dirimu mampu
Menaklukan diri
Menaklukkan dunia
Menaklukkan segalanya
Yakinlah
Semua keluarga menunggu kehadiranmu datang membawakan bahagia


SMA N Bali Mandara, 19 Agustus 2015
I Komang Alit Juliartha-Baskom