Sunday, August 23, 2015

PUISI NGAJIANG KAMAHARDIKAN

NGAJIANG KAMAHARDIKAN

17 Agustus warsa 1945
Soekarno Hatta ngangganin rakyat ring sajebag nusantara
Indonésia mahardika
Sami ngangkenin raga
Nunggalang arsa
Bhinéka tunggal ika
Sutindih ring ibu pertiwi
Nyadia mabéla pati
Ngukuhang kamahardikan NKRI
Ngrajegang Pancasila sakti
Makta kaluihan jagat nyantos ka dura degari
Nénten ajerih purun ngetohin urip
Lamakané sida ngibarang Sang Merah Putih
Mangkin tan sandang antuk mayudha
cihna tresna ring tanah palekadan
mapan jamané sampun mauwah
Kamahardikané puniki
Boya kapolihang baan pules di pedeman
Para pahlawan padem ring tengahing rana
Makrangkéng tiban-tibanan sangkaning ngelarang utsaha kamahardikan
I raga para yowana
Kinucap sentana mautama
Sané pacang nagingin sahananing pamargi
Sampunang korupsi
Sampunang masiat nyantos mamati-mati
Élingang duké nguni
Gumanti ngajiang kamahardikan negari
Boya wantah kamahardikan padidi
Nginggilang gelah makta basang layah
Ngalih sekaya baan malaksana adharma


I Komang Alit Juliartha
Jehem, 9 Agustus 2015

No comments:

Post a Comment