Tuesday, October 27, 2015

Artikel Segara GunungSegara Gunung
Umanis Galungan sapunika taler umanis kuningan galah melah anggén malilacita ngalimurang manah sané sampun wadih ngamargiang sahananing pamargi ring kauripan minakadi makarya, ngamargiang pamargi ring adat, taler sané tiosan. Manawita jagaté mangkin tios kahanané kadi dumun. Mangkin kramané akéh pakaryané ngantos nénten madué galah anggén malancaran sareng kaluarga. Wantah ring rainan kadi Galungan lan Kuningan galah melah anggén masliahan.
Ring dija genah sané melah anggén malancaran? Sinalih tunggil genah sané becik anggén malancaran inggih punika segara lan gunung. Akéh kramané ka pasisi mabalih ombak saling candén, wénten taler sané masiram ring pasih utawi wantah negak-negak kémanten ngarasayang tis anginé ngasirsir. Satios ring pasisi, genah sané becik taler karauhin  wantah ring gunung, pamekas Gunung Batur. Gunung Batur becik pakantenané duaning wénten Danu Batur irika. Taler kawéntenan jagaté gesit  ring Kintamani. Akéh kramane saking kota malancaran irika.
Mangkin sampun mabading, yéning ring gunung doh utawi tan madué pasih, sinah  malancaran ka pasisi. Kénten taler semetoné saking kota, wadih sareng panes jagaté, sapunika taler polusiné sané sayan nincap, nuju wénten galah, akéh melali ka gunung. Wénten sané ngajak gegélanipun, wénten taler sareng kaluarga. Segara lan gunungé pinaka genah sané banget kasenengin olih krama Baliné jagi kanggén ngalimurang manah.
Segara lan gunungé sampun sapatutnyané kapiara, jaga mangda nénten usak, uug. Segarané mangda resik tan wénten leluu pamekas leluu plastik. Patut uratiang indiké punika. Yéning sampun becik, resik, sinah sampun akéh kramane malancaran irika. Becik taler anggén genah melasti ngaturang puja ring Hyang Baruna. Sapunika taler ring gunung, satios mangda resik sekadi ring segara, patut pisan uratiang indik kramané sané ngerereh bias irika. Sampunang nyabran rahina ngokoh bias, kaambil laut kaadol. Sayuakti biase punika wantah paican Widhi, sakémaon, yén sami kaambil sinah sampun palemahané pacang usak, tan becik pakantenané yéning cingakina sareng krama sané malancaran. Yén sampun tan kapiara sinah sampun akidik torisé pacang rauh, yén sampun akidik, sinah akéh villa muah restoran sané matutup. Yén sampun kénten janten sampun akéh kramané sané makarya irika pacang kélangan pakaryan, duaning akéhan krama Baliné ngarereh pangupajiwa ring pariwisata.
Pariwisata punika sida ajeg, torisé taler akéh sané rauh yéning iraga sumeken miara tur nyaga kahanan segara muah gunungé. Palemahan sané gumanti ngulangunin sang sané nyingakin. Palemahan paican Widhi sané gumanti patut kapiara mangda sida ngametuang amerta. Segara gunung  pacang ngawi jagat Baliné sayan mataksu satios ring budaya sané patut kalimbakang malih kawéntenannyané.

I Komang Alit Juliartha
Umanis Kuningan
Kacang Apit, 26 Juli 2015

No comments:

Post a Comment