Tuesday, October 27, 2015

Artikel Panelokane MangkinPanelokan Mangkin
Sira tan uning Gunung lan Danu Batur? Sajabag jagat pastika uning indik kaluihan palemahan paican Ida Hyang Widhi. Gunung Batur sané kaiterin bukit-bukit  pinaka sisan-sisan tatkala Gunung Batur purwané macedar. Ring batan gunungé wénten Danu Batur. Wénten taler Désa Trunyan sané kaloktah antuk tradisi rikala wénten kalayonsekaran. Sawané nénten kapendem, wantah kagenahang ring sétra tur kasengker ban ancak saji. Yadiastun nénten mapendem,  nénten pacang ngametuang ambu sané pengit. Punika sangkaning wénten taru sané miik ngalub  mawasta taru menyan. Gunung Batur, Danu batur, Desa Trunyan kénten taler bukit-bukit sané ngiterin, samian prasida kacingak saking Panelokan.
Panelokan pinaka genah becik pisan anggen macecingak nyingakin kaluihan paican Ida Bhatara. Dumun daweg durung kabenain, Panelokan kantun magradugan. Durung matata, sang maraga wésya sané nanjénang dagangan ipun taler durung madué genah becik anggén madagang. Sakéwanten sasukat wewidangan Gunung Batur kadadosang Géopark,  Panelokané kabenain tur sayan becik kawéntenané. Tan wénten malih dagang sané biasané majéjér ring arep gua-gua ring badauh margi. Guané punika sampun kabersihin, taler sampun kakaryanang taman ring ajengnyane. Dagang-dagange punika sampun wénten genah anggén maadolan ring beténan taler ring pasar seni sané ring baléran.
Genah macecingak taler sampun becik kawéntenané. Para wisatawané mrasidayang nyingakin Gunung lan Danu Baturé saking ba duuran taler saking betenan. Ring betén taler sampun kakaryanang genah anggén madagang minakadi baju, aksésoris muah sané lianan. Becik pisan pakantenané. Manahé buka kadaut setata meled ka Panelokan. Marginé taler sampun mapaping.  
Nanging mangkin matiosan pisan pakantenan Panelokané. Dumun bersih pisan, sakémaon mangkin sampun makacakan leluu drika. Goa-goané taler tan malih bersih. Taman-tamané sampun telas kajekjek olih dagang-dagangé sane malih ngarereh genah madagang ring trotoar ring arep goané punika. Selan-selan taler mabrarakan ring baduuran. Besi-besi panyengker sané dumun kantun kukuh, mangkin sampun telas amah barak. Akéh sampun lung-lung. Inggihan socalaya taler nénten naanin minab kabersihin. Kawéntenan Panelokané sane dumun ngawi manahé bungah, mangkin sampun benyah. Mirib sangkaning peken Panelokané sane dumun ring ajeng Museum Gunung Api Batur, kagingsiran ka genah macecingak sangkaning wénten pembangunan malih. Ngantos mangkin kantun kadi asapunika. Punika patut rerehang pamargi. Patut rerehang genah maadolan mangda kramané sané nyabran semengan ramé madagang sida ngamolihang amerta, sida taler Panelokané bungah sekadi dumun.  Mangda nénten bungahé punika wantah abulan pitung dina. Mangda becik ngantos kapungkur riwekas. Duaning Panelokan, Gunung Batur miwah Danu Batur kasenengin tur kasayangin olih krama Bangli lan krama Bali sareng sami.

I Komang Alit Juliartha
Kacang Apit, 8/9/2015

1 comment: