Tuesday, October 27, 2015

Artikel Manah LascaryaMANAH LASCARYA
Yéning pikayunin, gumanti makuéh pikobet jroning urip. Yadian ring kulawarga, sareng sameton, sareng sawitra muah ring genah pakaryan. Sakancan pikobet punika gumanti ngawinang iraga inguh, bingung, taler mrasidayang ngawi kroda, ngadut basang pedih. Wawu iwang akidik nyapatin, iraga sampun mamedih. Napi malih iwang sané agengan, minab nyantos marebat ngawetuang biuta sané gumanti nénten kaaptiang.
Napi mawinan nyabran rahina wénten manten pikobet sané nibénin? Sinalih tunggil sané ngawinang wantah kawéntenan pakaryan duéné sané kalintang akéh tur abot. Pakaryané punika yéning tan sumeken ambil, sinah pacang abot karasayang. Bilih-bilih sané makarya ring bank, nyabran rahina ngawilangin jinah krama. Pakaryané punika patut tresnain waluyaning nresnain nak luh demenan iraga. Yén ten kénten sinah sampun iraga marasa abot, wadih makarya. Yén sampun kadi asapunika sinah sampun sayan rered motivasi iragané jroning makarya. Dadosné makarya apang kuala makarya. Tuah nyantos gajih nyabran sasih.
Saking genah pakaryan, pikobeté punika yéning durung kapuputang sinah sampun kabakta nyantos ring jero soang-soang. Pikayuné nénten becik duaning makta pikobet sané durung wénten solusinyane. Yén sampun kadi asapunika, gumanti gelis pisan iraga pacang gedeg, kroda. Napi malih sayan akéh kabutuhan ring kulawarga. Pangargan barangé sayan ngamaelang. Beras, adéng, lengis, gas, nyantos susu mangkin sampun nénten kadi dumun ajiné. Yén nénten mrasidang iraga lascarya, sinah sampun gelis pesan mamedih. I cening ngidih pipis, nénten kaicén. Ten wénten ajengan di jero, matbat somah. Wénten asu ngongkong, kasampar baan kayu. Napi ja wénten sané ngawi salit, sinah sampun digelis kroda.
Indiké puniki gumanti patut pikayunin riantukan aab jagaté kadi mangkin sané kalintang awor, iraga nénten kapatutang sareng keni panglalah aab jagaté sané nénten becik. Kaliyuga kasinanggeh patut iraga dabdab mapikayun napi malih jagi matindakan. Sumekenang pisan pinehang indik napi sané kamargiang mangda sayuakti prasida nglédangin déwék padidi taler sané tiosan. Riantukan jatmané mangkin sayan-sayan doh saking sesananipun dados manusa. Wiwékané gumanti nénten kanggén sané ngawinang kramané akéh nenten uning patut tékening nénten patut. Sané patut kinucap nénten patut. Sané nénten patut sangkaning wiwéka ical baan jinah utawi jabatan, sané nénten becik punika patutanga laut kamargiang. Yéning sami kadi asapunika, punapi kabénjangan indik jagat iragané? Utawi sampunang dumun maosang jagat, kariinin saking déwék padidi. Punapi dadosné padéwékan iragané yéning sayuakti pikobeté punika ngawi lali ring sesana? Sapunika taler yén sampun wiwéka doh malaib saking ajah-ajahan agama? 
Nepasin panglalah aab jagate, iraga patut sumeken ngélingin padéwékan soang-soang. Ngélingin genah linggih soang-soang. Ngélingin sesana soang-soang. Taler patut éling ring swadarma soang-soang. Yén sampun punika kamargiang, sinah dangan antuk ngalaksanayang sahananing pamargi kauripan. Nénten wénten nyantos marebat bilih-bilih iraga uning iraga wantah sarwa maurip sané pinih utama ring marcapada sangkaning madué tri pramana, sabda, bayu, idep sané ngawinang iraga uning sané encén patut lan sané encén nénten patut. Margiang punika antuk manah lascarya, subakti ring Hyang Tuduh, dumadak sida jagadhita sarwa prani hitangkara.
I Komang Alit Juliartha
Kacang apit, 9 Agustus 2015


No comments:

Post a Comment