Tuesday, April 28, 2015

Cerpen Bali JogedCerpen joged ini berada dalam buku kumpulan cerpen Swecan Widhi KArya I Komang Alit Juliartha yang terbit pada Februari 2015 dterbitkan oleh penerbit Pustaka Ekspresi

JOGED
Das lemahé Nengah Rastini mara neked di jumah. Motor maticé kamatiang laut ipun macelep magrénotan  ngaba barang ka tengah umahé. mara muka pintu dapetanga pianakné Luh Kartini  negak di kursiné sambilanga mabalih TV.
Makipekan Luh Kartini ningalin méménné ngejang barang-barang  mawadah tas krésék.
“ Dadi mara mémé mulih?”
Sebengné Luh Kartini masem, tusing makenyem mimbuh paningalan ipuné buka lampuné limang watt remrem burem kadirasa tuah ngantosang galah lakar ngebahang raga di pasaréan.
“ Mara san teka uli Kintamani.”
“ Mémé buin ngigel?”
“ Sing !”
“ Eda mémé nguluk-nguluk tiang. Mémé buin luas ngigel? Orahang tekén tiang, mé!”
“Sing !” Nengah Rastini nyautin sada nengkik.
“Men ngudiang mémé nganti kalijani mara mulih ?”
“ Kadén suba orahang, mémé mara teka uli kintamani.”
“ Ngudiang mémé ka Kintamani ?”
            Nengah Rastini tusing masaut. Ipun macelep ka tengah kamaré. Luh kartini nututin méménné. Uling disisi ipun ngalanturang omongané mara.
“ Ngudiang mémé tusing nyautin patakon tiangé? Mémé buin luas ngigel? Kadén tiang suba ngidih tekén mémé apang suud nyemak gaé buka kéto. Dadi mémé tusing nyak nuutin pangidih tiangé?”
Sesek tangkahné Nengah Rastini ningehang munyin pianakné ané nyesed nakonang sapetekan ipuné mulih nganti das lemahé. Marasa pedih mapan pianakné suba bani nakonang kéné kéto. Kabuka pintu kamaré. Ipun maarep-arepan ngajak pianakné.
“ Saja buka munyin Luhé. Mémé buin ngigel. Nak ada apa lané nganti Luh cucud nakonang unduké ené?”
Luh Kartini ngoriang nepukin méménné masebeng gedeg. Munyiné sada banggras. Kenyemné tusing semanis tatkala sedeng ngigel di kalangané.
“ Tiang lek mé!”
“ Apa ané ngaénang Luh lek?”
“ Lek tiang tekén masyarakat ngelah mémé geginané sawai-wai ngigel kemu mai.”
“ Pelih yén mémé ngigel? Nyén ané melihang? Tegarang jani orahang!”
“ Tiang tusing ada melihang mémé ngigel. Kéwala eda mémé ngigel nganti bas kaliwat goyangané. Lek tiang mé. Mémé tusing nyingakin ada cerik-cerik mabalih? Mémé sing ngenehang kénkén dadiné cerik-ceriké mani puan ulian mabalih goyangan méméné ané tusing pantes kaédéngang? Mémé sing ngarasayang kénkén keneh somah anaké ané ngibingin mémé totonan?”
Nengah Rastini tusing nyak kalah. Ipun tusing marasa pelih tur tusing nyak kapelihang.
“ Ngudiang mémé pelihang? Mémé tusing marasa pelih. Mémé tuah nyalanang demen méméné ngigel mimbuh maan pipis. Luh sapatutné melihang anak muani ané bani ngibingin mémé. Suba tawang ada pianak somahné mabalih, enu masi bani ngibing.”
Kenjel majujuk di muka kamaré, Nengah Rastini laut pesu negak di eepan TV né. Abedik tusing karunguang munyin pianakné.
“ Mé, madiolas tiang. Suud ja mémé nyemak gaéné ento. Apabuin pepes sajan mémé mulih nganti kalijani. Suud monto mé!”
“Mendep Luh!”
Luh Kartini tusing bani buin masaut. Dengkika tekén méménné.
“ Tegarang jani Luh ngenehang. Yén mémé suud ngigel, apa lakar jakan bin mani? Dija mémé ngalih pipis anggon meli baas? Luh masi enu masekolah. Yén tusing ulian ngigel, dija men mémé ngalih pipis anggon mayah SPP sekolah Luhé? Kondén meli buku, motokopi kéné kéto. Dija aliang mémé pipis Luh?”
Ngeling Nengah Rastini tusing ngidang naanang sebet dikenehné. Luh Kartini ané enu majujuk masi milu ngeling ningehang raos méménné.
“Luh tusing nawang kénkén sebet keneh méméné sesukat bapan Luhé ngalahin iraga jak dua. Mémé puntag-pantig ngalih gaé apang ngidang dogén makudus bungut paoné. Magenep jemak mémé gaéné. Apang ngidang masi ngemang Iluh bekel aba ka sekolah. Jani disubané Luh kelih, dadi ati iluh ngorain mémé suud nyemak gaé ngigel jogéd ané suba ngamertanin Luh uling cerik nganti suba kelih buka jani. Luh bani masi nuturin mémé ané malunan ngasanin uyah.”
Jumujug Luh Kartini nyagjagin tur ngelut méménné uling duri. Elingné nyangsan ngedénang. Inget tekén unduké pidan. Mémén ipuné kemu mai mautang apang ngidang mayahin ipun uang gedung. Disubané masuk, ipun nyabran aminggu nagih pipis anggo meli buku paplajahan tur mayah potokopian. Kondén sabilang semésteran ipun nagih kabeliang sepatu muah tas baru. Apa ané tagiha tekén ipun makejang kabeliang, yadian ulian mautang sangkaning bas kaliwat sayang tekéning pianak ané jani suba dadi anak bajang.
“ Ampurayang tiang mé. Tiang ngidih pelih ajak mémé. Tiang tusing ada nyet nuturin apabuin lakar ngajahin mémé. Tiang tuah nyalanang swadarman tiang dadi pianak. Ngingetin mémé ané tepuk tiang suba mimpas tekén ané madan beneh. Tiang tuah ngidang ngaturang suksma tekéning mémé. Tiang ngidang nganti kelih buka jani tuah sangkaning yasan méméné kapining tiang. Tiang tuah marasa lek mémé enu nyemak gaé dadi jogéd ané makada tiang dadi sasimbing. Tiang sabilang wai éwérina tekén timpal-timpalé. Tiang orahanga pianak jogéd buang. Méménné buang sinah pianakné milu masi buang. Sebet keneh tiange mé. ”
Belus karasayang tundunné Nengah Rastini ulian deres ngetél yéh peningalan pianak ipuné. Kagisiang liman pianakné. Kadiman-diman laut ipun masaut.
“ Sesukat bapan Luhé ngalahin mémé, tuah iluh ané banget sayangang mémé. Tuah Luh ané gelahang mémé. Tuah ragan Luhé ané ngaénang mémé seleg ngalih gaé, seken nyalanin idup. Mémé nawang mémé pelih. Dadi pakrimik di banjar. Tuah dadi sesimbing sabilang wai. Apabuin mémé janda, sinah suba kadéna mémé murahan pesan dadi jogéd. Beneh buka munyin Luhé. Cerik-cerik liu pesan mabalih. Rumasat mémé bareng ngaénang keneh cerik-ceriké usak. Mémé masi sebet. Kewala apang cening nawang, mémé nyemak gaené ené tuah ulian idupé ané nyangsan ngéwehang. Ngalih gaé keweh pesan. Diapin maan magaé, gaéné dogén liu sakéwala pikolihné tusing ja amongkén. Bandingang ajak ngigel jogéd. Ngapuan ngatelun ada dogén ngaukin. Pipise limangatus tali aminggu tusing ja kéweh baan mémé ngalih. Mimbuh maan madepan nyuh muah don biu hasil uli tegal warisan bapan Iluhé, dadi anggon serahina. Sujatiné mémé masi suba kenjel ngigel Luh nganti kapeteng –kapeteng.”
            Luh Kartini tuah ngidang mendep ningehang méménné nuturang unduk keluargané. Sebet kaliwat sebet, matumpuk-tumpuk dikeneh ipuné. Sebet nepukin méménné enu ngigel jogéd. Sebet masi ipun ngenehang disagété méménné suud ngigel, dija men lakar ngalih pipis? Apabuin ipun suba makiré tamat tur lakar ngalanjutang kuliah. Ipun laut negak disamping méménné. Maséntodan ipun di awak méménné.
“ Mé, kangguang suba mémé marérén malu ngigel. Padalém tiang nepukin suba kenjel nyemak gaéné ento. Tiang tusing kénkén yén mula mémé tusing ngelah pipis mani puan anggon nguliahang tiang ulian mémé suud majogédan. Tiang tusing sebet mé. kangguang tiang ngalih gaé disubané tiang tamat masekolah. Ané banget ngaénang tiang sebet tuah munyin anaké disisi ané nyajang-nyajang. Lemah peteng dadi kenehang. Kemu mai tiang kaorahang pianak jogéd buang. Di sekolah masi tiang éwérina tekén timpal-timpalé. Madiolas tiang tekén mémé, suud monto ngigel. Jalan ngalih gaé ané lénan mé.”
“ Gaé apa men Luh? Mémé tusing ngelah kabisan apa.”
Luh Kartini makenyem tur suud maséntodan. Ipun sumeken nlektekang muan méménné.
“ Nyén ngorahang mémé tusing ngelah kabisan?”
Luh Kartini bangun jumujug ipun macelep ka kamar méménné. Bakuka lemariné, kagebur , kaalih-alihin. Disubané tepuk mewali ipun meekin méménné.
“ Tegarang cingakin mé! Né baju demenané bapa. Mémé pidan ngorahang tekén tiang, mémé ané nyait bajuné ené mapan bapa tuah ngelah baju duang setel. Beliang mémé kain di peken tur mémé ané nyaitang pedidi. Mémé nu inget?”
Kajemak bajuné ento. Kagisiang laut kagelut tekek pesan. Nyrékcék ngetél buin yéh paningalané Nengah Rastini.
“ Mémé kangen pesan ngajak bapan iluhé.”
Luh Kartini bareng mlekut méméné ané sedek ngeling sambilanga ngelut tur niman baju kurenané.
“ Jalan jani jumunin mé!”
“ Uling jani mémé suud ngigel jogéd. Mémé musti jengah malajah nyemak gaé nyait baju. Tiang lakar mareng-marengin mémé. Dimuka umahé enu ada tanah kondén misi bangunan. Ditu gaénang tongos jalan nyait mé. Tiang ngelah tabungan abedik, ento malu anggon meli batako. Sakarinné mémé kangguang ané ngulehang. Bapa pasti demen nyingakin di kadituan.”
Nengah Rastini makenyem. Kenehné galang apadang. Tingalina pianakné suba bajang. Kenehné masi suba nyangsan ngelihang. Bagia di keneh ipuné ngelah pianak ngidep buka Luh Kartini. Sebet masi keneh ipuné nepukin pianakné dadi orta kemu mai ulian geginan ipuné dadi joged.
“ Ngiring sareng-sareng, jaga lan lestariang. Ngiring sareng-sareng, laksanayang Tri Hita Karana.”
Nadaksara HPné Nengah Rastini mamunyi. Tumbén ada anak nélpon ngdas lemahé. Uling atiban nada dering taksuné ento tusing maganti-ganti.
“ Om Swastyastu.”
“ Ngigel?”
Mara dingeha méméné ngorahang ngigel prajani Luh Kartini ngaukin mémén ipuné.
“ Mé!”
Nengah Rastini makipekan. Toliha pianakné kitak-kituk nyiriang tusing ngemang méménné nyemakin gaéné ento.
Nengah rastini makenyem saha manggutan.
Luh Kartini ngawales kenyem méménné ané suba nyak nuutin pangidih ipuné.

Kacang Apit, 23 januari 2015
                                                                                   I Komang Alit Juliartha
No comments:

Post a Comment