Tuesday, April 28, 2015

Cerpen Bali Bianglala



Cerpen ini pernah terbit di Bali Orti dan sudah di bukukan dalam Buku Swecan Widhi karya I Komang Alit Juliartha dengan penerbit Pustaka Ekspresi

BIANGLALA
Dasa tiban suba liwat, paingetan ento enu marawat-rawat tan prasida ban tiang ngengsapang. Makudang-kudang kenangan ada dini . Yéh tukadé ening ngatisin manah sang sané nyingakin, kedis-kedisé saling ngamalunin ngalih padi di sawahé. Sawah sané dumun ngantos mangkin kantun kacingak asri durung keni pangalalah Globalisasi. Tiang negak di batuné jalan tiang pidan manutur-nuturan ngajak Luh Ayu. Kasiran anginé ngampehang tiang mawali ka paingetané pidan.
Tatkala punika langité panes sakéwala mimbuh misi ujan gerimis. Tiang negak-negak sareng Luh Ayu.
“ Bli Mang, mai maémbon. Eda maujan-ujanan.”
“ Binjepan Luh. Depang yéh ujané nepén awak Bli Mangé. Depang sunaran matan ainé ngangetin ragan Bli Mangé,” pasaut tiangé sinambi ngidem marep menék ngarasayang kawéntenan jagaté ring Taman Sari sané menawi sué pacang nénten karasayang malih.
Luh Ayu makenyem ningehang munyin tiangé. Ipun uning tiang demen pesan tekén ujan. Ipun sampun uling cerik ajak tiang bareng. Uling di TK ngantos masuk ring SMP setata mabarengan. ipun wantah pisagan tiangé. Umahné nampek saking umah tiangé. Makeloné ajak bareng kadirasa tiang sareng ipun suba manyama. Sakéwala ring atin tiangé meled pesan mani puan Luh Ayu lakar anggon tunangan. Paras ipuné jegég ngulangunin ati, ayu pesan nyak patuh cara adané. Kenyemné manis isitné ngembang rijasa ngaé luluh keneh tiangé yén suba ada diarepan ipun. Kulitné putih gading gumanti sekadi nak luh ané edot-edotang tiang.
“ Bli Mang, ada bianglala.”
Raosné Luh Ayu ngéntenin tiang ané sedek ngarasayang dingin ketélan yéh ujané. Ipun nujuin tiang ada bianglala di bucun langité kangin. Bagia pesan ipun tepukin tiang. Tiang masi kéto. Seneng nepukin bianglala. Kocap dadong tiangé ngorahang yén suba ada bianglala wantah nyiriang ada dedari pacang masiram ring pakayonan. Pepitu akéh dedariné manut sekadi akéh warnan bianglalané. Bianglalané risasat neduhang kawéntenan jagaté sané kalintang panes ban polusi ané tan surud-surud ngawi leteh ring sekancan buana. Yéh di kota tusing malih cara ipidan , ening. Mangkin suba puek, resem misi leluu plastik mabrarakan. Umané suba telah kadadosang wewangunan ané tegehné bisa tegehan tekén punyan nyuh. Neked abing , pangkung kajujukan hotél, villa muah sané lianan. Panes guminé sangkaning punyan-punyanané telah kasénsor olih manusa sané nénten naénin urati tekén palemahan, nénten naénin ngenehang pianak cucu mani puan. Tuah bianglala ané prasida ngatisin keneh tiangé sareng Luh Ayu yadian sampun panumaya tiang pacang ngorahang unduk lakar ngalahin Luh Ayu padidian.
“ Luh!”
“Éngkén Bli Mang? Bli Mang tusing demen nyingakin bianglala?”
Tiang mendep kadirasa sukil pisan pacang ngorahang. Sué sampun tiang sareng Luh Ayu mabarengan. Yusan tiangé limang bulan wayahan tekéning ipun. Ento makada tiang satmaka belin ipuné padidi. Mémé bapa dijumah suba pada nawang tiang makanténan sareng Luh Ayu raket pesan. Nika mawinan mémé bapa ngorahin tiang pamitan sareng Luh Ayu mangda nénten Luh Ayu kaliwat sedih ngenehang tiang ané luas tusing ngorang-ngorang.
“ Bli demen nyingakin bianglala Luh. Luih pesan pakantenané ngawi déwék Bli Mangé teduh, tis, girang liang.”
Mautsaha malih tiang ngalih celah ngantosang galah pacang ngorahang unduk ané uling aminggu tusing suud-suud bakat kakenehang.
“ Luh, Bli Mang lakar luas.”
Luh Ayu makipekan. Paliatné ané iwawu galang nyiriang ipun liang sané mangkin makejang ilang. Luh Ayu seken pisan nlektekang tiang. Miribang kadéna macanda apa ané wawu kaorahang. Tiang anak mula demen pesan macanda. Sabilang wai apang maan dogén macanda, pakedek pakenyung. Sakéwala uling semengan tiang tusing ngidang kadi asapunika. Kenehé baat lakar pamitan ngajak timpal sekadi adi sekadi tunangan ané lakar katinggal ngantos tiban-tibanan.
“ Seken Bli Mang lakar luas? Luas kija? Dadi tumbén misi ngorahang ngajak tiang? Biasané Bli Mang kapah maorahan,” patakon Luh Ayu kapining tiang.
Tiang sedih ningehang patakoné Luh Ayu . Sebet lakar ngalahin ipun makelo sajan. Ninggal makejang ané ada dini. Ninggal sekancan kenangan ané suba karasayang. Sakéwala tiang musti ngorahang, musti ngalahin ento makejang mangda sida ngarereh masa depan.
“ Ampura Luh . Bli Mang tusing ngidang lakar terus-terusan bareng ngajak Luh dini. Bli Mang bin mani lakar luas ka luar negeri nugtug Bapa ditu makuli. Bli Mang ditongos ané baru lakar ngalanjutang masuk sekolah. Bli Mang sebet ngalahin Luh. Kéwala Bli Mang musti bareng kemu. Mémé Bapa masi ditu lakar ngalih pangupajiwa.”
Tusing makelo disubané tiang wusan ngorang lakar ka luar negeri , nyrékcék ngetél yéh paningalan Luh Ayuné, ngeling gerong-gerong minab ipun tusing percaya tiang énggal pesan lakar ngalahin ipun. Tiang tusing ngidang ngomong apa sajabaning tuah ngelut ipun tan mari ngelus-elus bok ipuné selem lantang neked di bangkiang.
Luh Ayu kari ngeling sigsigan tanpa rérénan. Tiang malih ngalanturang raos tiangé.
“ Luh eda bes sanget sebet. Bli Mang majanji tanggal 15 September buin dasa tiban Bli Mang lakar mulih ka Bali ngalih Luh. Antosang Bli Mang dini. Bareng-bareng buin nyingakin bianglala.”
Luh Ayu ngusap-usap yéh paningalan ipuné tumuli nyingakin tiang raris ipun masaut, “ Nggih Bli Mang. Tiang misadia mangantosang sapetekan Bli Mangé. Kéwala Bli Mang musti inget tekén janjin Bli Mangé kapining tiang ané mara kaucapang. Eda Bli Mang nilar semaya.”
Tiang digelis nyautin pabesené Luh Ayu.
“ Nah Luh. Bli Mang majanji lakar mawali mulih ka Bali ngalih Luh dini.”
“ Sajan naé Bli Mang.”
“ Sajan Luh!”
Dasa tiban suba matilar semayané ento kari pedas kaingetang. Tiang enu negak diduur batu jalan tiang pidan negak bareng ngajak Luh Ayu. Jani genep suba dasa tiban. Tanggal 15 Séptember 2014. Tiang suba nepatin janji . Tiang jani suba mawali dini di Taman Sari. Sakéwala Luh Ayu tusing teka-teka. Uling semengan tiang negak. Nganti ujané tuun Luh Ayu tusing masi ngenah muncuk cunguhné. Apa mirib Luh Ayu engsap tekén dinané jani? Apa Luh Ayu suba ngelah gegélan nganti tusing bani katemu ngajak tiang? Liu patakon ané tidong –tidong rauh ring keneh tiangé.
Guminé sampun tengai. Matan ainé tan malih remrem kasaputin gulem. Makipekan tiang marep kauh tepukin tiang anak bajang jegég pesan malaib maénggal-énggalan mirib suba tusing tahan pacang matemu sareng nak muani sané banget kaidam-idamang. Tiang majujuk. Ipun sampun wénten diarep tiangé.
“ Bli Mang? ” matakon ipun sinambi matujuhan ring tiang makacihna ipun nyekenang napi sayuakti tiang puniki Bli Komang ané pidan ngantos mangkin banget kasayangang.
“ Nggih Luh!”
Pramangkin Luh Ayu ngameekin tiang laut ngelut tiang tekek pesan. Belus tundun tiangé karasayang keni yéh peningalan. Tiang makenyem bagia Luh Ayu seken-seken misadia mangantosang sapetekan tiang mawali.
“ Kadén Bli Mang Luh engsap tekén dinané jani. Mapan uling semeng Bli Mang dini ngantiang Luh tusing masi teka.”
“ Ampura Bli Mang. Tiang wawu kari nulungin mémé magarapan di paon.”
Waluyaning kaiterin ban sahananing sari. Kupu-kupu pada girang macanda saling marebut menceg ring sarwa bebungan ané tumbuh di taman ati. Bagia pesan manah tiangé tan kadi-kadi. Ngelah kanténan sané gumanti satya mangantosang tiang mawali.
Ngalor ngidul tuturé tusing suud-suud matemuang keneh ané suba makelo kateenang. Luh Ayu nyambat ipun tusing ngelah gegélan sawiréh ngantosang tiang. Kéto masi tiang setata inget tekén semayané ipidan lakar mulih ngalih Luh Ayu.
Tiang sareng Luh Ayu negak ring batuné. Irika tiang marep kangin sekadi daweg tiang ngucapang janji dasa tiban ané sampun lintang. Luh Ayu matolihan ring tiang sinambi nujuin di bucun langité kangin
“ Bli Mang, tusing ada bianglala. Mara kan ujan. Dadi bisa tusing ada ngenah bianglalané ento?”
Cingakin tiang muané Luh Ayu nadaksara masebeng layu minab sedih ring galahé punika bianglala tan prasida nyarengin ipun ngarasayang bagia.
“ Tusing sabilang suud ujan lakar terus ada bianglala Luh.”
“Dadi kéto Bli Mang?”
“Miriban dedariné tan kayun pacang masiram.”
“ Dadi bisa tan kayun masiram Bli Mang? ” patakon ipuné cucud.
“ Dedariné ring suargan tan kayun tedun ka marcapada sawiréh dedariné samian kimud, lek jroning manah tan purun nyaihang angga napi malih pacang masanding ngajak kajegégan I Luhé ané tanpa tanding luihan tekéning dedari-dedari ring Kéndran.”
Luh Ayu malih semitané sekadi jati mula, masunar galang. Kenyem manis ipuné nyaluksuk ngantos ka jantung tiangé. Sada lek-lekan ipun raris ngimpit bangkiang tiangé.
“ Ah.. Bli Mang gombal!”
Tiang nolih Luh Ayu. Kéto masi Luh Ayu makipekan laut nlektekang muan tiangé. Cingakin tiang ada bianglala di buletan paningalan Luh Ayuné. Luh Ayu pateh nyingakin biang lala di penyingakan tiangé ané sipit. Ngawanénang raga tiang ngecup bibihné Luh Ayu saha ngucapang.
“ Bli Mang sayang jak Luh.
I Komang Alit Juliartha
Kacang Apit, 5 Januari 2015


No comments:

Post a Comment