Tuesday, April 28, 2015

Artikel Basa Bali: Tradisi ring Tengah GlobalisasiArtikel puniki sampun naenin kawedar ring Bali Post
Tradisi ring Tengah Globalisasi
Pulau Bali satios kaloktah antuk kawéntenan palemahannyané  sané  gumanti ngulangunin kayun sang sané rauh nyingakin , taler kasub antuk seni budaya sané adi luhur pamekas tradisi-tradisi sané kantun éksis  kamargiang ring tengah masarakat Bali punika.
Maosang indik tradisi nénten pacang prasida lémpas saking kawéntenan para panglingsir sane gumantiné ngalestariang tur pageh ngamargiang ngantos mangkin kari kalaksanayang olih prati sentanannyané. Tradisi kamargiang boya ja sawates wantah anggén sarana upacara kémanten, bilih-bilih wénten sané maosang ngutang-ngutang prabiya tur nénten wénten pikenohnyané. Tradisi punika kamargiang wantah pinaka impleméntasi utawi cihna subakti katur ring Ida Bhatara-Bhatari sané malingga ring pangider buana sami. Tradisi sane kamargiang antuk makudang-kudang sarana upakara miwah tata cara sané mabinayan ring soang-soang wewidangan, punika pinaka simbol sané madaging filosofi, sarining sastra tattwa agama sané matetujon wantah ngardi kauripan iragané yadian buana alit lan buana agung sida nemu karahayuan ,trepti, landuh, kerta raharja.
            Rikanjekan  aab jagaté kadi mangkin kasengguh awor tan pawates utawi turah mangkiné  kabaos zaman globalisasi, kawéntenan tradisi-tradisi ring jagat Bali sayan rered pamekas parimanah  ring sang sané pacang nerusang kabénjangan inggih punika para yowanané sami. Yéning   nénten saking mangkin  melahang nyaga tur kapiara sinah kabénjangan tradisi-tradisi puniki pacang ical ring tengah aab jagaté sane awor sané gumantine sayan ngalimbak minakadi ring komunikasi, transportasi, penganggé miwah pasawitran alit-alité kalih para yowanané sané sering nuutin wong dura negara.
            Indiké puniki patut pinehin sareng sami, boya masarakat sané ngamargiang tradisiné punika kémanten, sakémaon sami sameton Bali, minakadi para panglingsir ring soang-soang lembaga ring Bali. Taler pamerintah pinaka pangamong jagat patut urati ring kawéntenané puniki tur prasida ngawantu antuk mautsaha ngarerehang hak patén, ngawéntenang sosialisasi ring masarakat, utawi ngawantu antuk ngicén prabiya risajeroning jagi mautsaha ngalestariang tradisi-tradisi punika. Sané pinih mabuat sinah ngawentuk karakter pikayun para yowana Bali mangda sida dados yowana sané matata susila, madué étika sane becik nginutin Tri Kaya Parisudha, prasida mapineh global sakéwanten nénten ngantos ninggal tradisi seni budaya Bali pinaka tetamian sané sampun kamargiang saking riin olih para panglingsiré sami.
Bangli, 25 Maret 2014
I Komang Alit Juliartha

1 comment: