Sunday, March 31, 2013

Pidarta Basa Bali


BUKU PINAKA GUDANG ILMU  

Ida dane sinamian sane dahat kusumayang tityang.
Pinaka purwakaning atur, pinih ajeng tityang ngaturang  pangastungkara,
“Om, Swastyastu”

Para pamiarsa, pamilet saha para sisya sane tresnasihin tityang.
Ring galahe sane becik puniki tityang pacang ngaturang pidarta basa bali sane mamurdha   BUKU PINAKA GUDANG ILMU

Ida dane sane wangiang tityang.
Manawita sareng sami sampun pada pawikan, kaweruhan  punika wantah kainggilang  pisan ring sajeroning kahuripan, prade iraga mula sujati seleg tur teleb ngulik sastra majalaran antuk ngwacen pustaka utawi buku-buku,  pastika pacang dados pawikan tur wicaksana, selanturnyane madasar  kawikanan prasida pacang ngolah daging jagat pinaka piranti  ngeruruh pangupajiwa, bilih-bilih palemahan ring jagat Indonesia akeh madaging sumber daya alam sane patut ketitenin ring para jana sane sujana tur pradnyan, inggian  sida nyujur tatujon panegara due inggih punika Masyarakat Adil lan Makmur madasar Pancasila lan Undang-Undang Dasar Siu Sangangatus Setiman.  Kaweruhan punika waluyaning titi pangancan nuntun  iraga  nyujur tetujon hidup, nincapang derajat bangsa, asapunika taler  pangeweruh daging-daging sastra  punika wantah   pinaka suluh jagat tigane sane masunaran dumilah. Sakadi sane kasurat ring Kekawin Niti Sastra pasalin pat palet siki petekan kaping tiga inggih punika: Widya sastra sudharma dhipa nikanang tri bhuwana sumene prabha swara.

Sinalih tunggil prawerti sakala sane patut kamargiang ngaruruh kaweruhane punika wantah antuk seleg ngawacen buku-buku sane sampun katah pisan sorohanipun. Buku waluya  segara sane dalem lan katah pisan dagingnyane. Sang wicaksana maosang buku tan bina sekadi guru sane sida nuntun lan nangiang sang sane durung matangi. Buku taler wantah pinaka panrestian sekala anggan Ida Sang Hyang Aji Saraswati. Duaning Ida Sang Hyang Saraswati kinucap maparagayan Hyang-Hyang Ning Pangaweruh. Indike puniki nyumekenang pisan tur nyantenang kawigunan buku punika wantah utama pisan maka sarana mikolihang pangaweruh kaanggen bekel ring sajeroning kahuripan. Sakemaon ngarereh kaweruhan ring buku patut kadasarin antuk manah sujati tur seleg lan jemet mautsaha.

Ida dane sinamian sane mustikayang tityang,
            Minab ta ida dane sampun uning ring parindikanne sane dumun, ritatkala iraga kantun kajajah, sane ngawinang  para janane ring jagat Indonesia sengsara duaning nenten kaicen galah ngentap sane kabaos sekolah. Wantah madasar antuk manah lascarya lan rasa jengah tan sinipi para pejuang lan cendikiawan Nusantara sane sutindih ring panegara sida raris ngawetuang  sekaa-sekaa utawi perkumpulan-perkumpulan sane kemanggalain antuk sang  sujana, sinalih tunggilnyane sane kepimpin olih  Ki Hajar Dewantara. Majalaran system Amongnyane prasida ngirik para jana ring Indonesia pacang nincapang kaweruhan sane matetujon wantah nunggil sida lepas sakeng I Penjajah. Antuk kertin dane ring sajeroning pendidikan  raris  pawetuan dane Ki Hajar  Dewantara sabilang amasa, nyabran tanggal kalih  mei kapekelingin pinaka HARDIKNAS ( Hari Pendidikan Nasional)

Para pamiarsa pamekas para  yowana sane banget tresnasihin tityang.

            Duaning kadi asapunika  prawerti  para leluhur iraga sane rihin turmaning   sampun micayang warisan ring  iraga sane marupa  panegara mahardika. Sampun sapatutnyane,iraga pinaka pewaris jagat sane ketah kabaos generasi penerus bangsa, patut madue rasa jengah. Ngiring  dagingin kamahardikan puniki antuk  pidabdab lan parilaksana sane  becik tur ngardi kelanduhan lan kerahajengan jagat. Indayang pikayunin, indayang pikayunin sareng sami ? yening nenten iraga sane pacang mecikang jagate, sapasira malih, budi jatma dura nagara ? doh para  ipun pacang madue pikayun mamahayu jagat, meh-mehan pacang morotin paiketan lan pakilitan sane sampun becik puniki. Punika te mahawinan ring galahe sane becik puniki banget tityang mapinunas, utamannyane ring para yowana mangda jati-jati, mangda jati-jati madue pikayun, bebaos lan parilaksana sane becik tur rahayu saha jemet tur seleg melajahang padewekan, mangdane sida nagingin lan ngalanturang wewangunan panegara druwene kapungkur wekas. Ngawit mangkin ngiring dagingin galahe antuk setata jemet ngwacen buku-buku lan sapanunggilannyane. Mangda ten wenten galah sane makutang precuma duaning ten wenten sane kakaryanin. Pamargi punika maka sinalih tunggil piranti anggen ngedohin parisolah sane tan mawiguna turmaning ngawinang padewekan rusak minakadi : memadon, memotoh,  mamadat utawi kecanduan narkoba, mamaling miwah sane siosan. Duaning makasami  parisolah  punika lempas ring Hukum tur kalarang olih agama makasami sane wenten ring jagat Indonesia.

Para Pamiarsa,

I manusa ring jagate pamekas sane madue agem-ageman minakadi tatwa agama, ring sajeroning maprawerti pastika setata nganutin ring daging-daging tatwa agama sane kasurat ring pustaka-pustaka suci agama. Ring pustaka suci agama Hindu wenten sinalih tunggil sane ngawedarang indik bacakan Catur Asrama, irika wenten kasengguh indik Brahmacari asrama. Pidabdab ring Brahmacari asrama puniki dahat mabuat pisan kalaksanayang saantukan pinaka pamikukuh kahuripane rikala pacang nyujur tatujone sane siosan sakadi ngaruruh artha lan kama tur pamuput sida ngulati  kalepasan “ Suka Tan Pawali Dukha “ utawi “ Moksa”
 Indik papalihan Catur Asrama utamannyane nitenin  aguron-guron  taler kategesang  ring Kakawin Nitisastra Pasalin lima palet kaping siki sakadi ring sor :

Taki-takining sewaka guna widya
Smara wisaya ruang puluhing ayusya
Tengahing tuwuh san wacana gegenta
Patilaring atmeng tanu paguroken

Tegesnyane :
Swadharmaning sang dados sisya patut mautsaha ngulati gagunan miwah kaweruhan.
Yening sampun mayusa duang dasa warsa ,wawu kapatut muponin wisayan smara.
Yening sampun nengah tuwuh, bebawose sane patut gemetang .
Indik patilar atmane sakeng angga ,punika patut palajahin.

Para pamiarsa sane mustikayang tityang,
Ring sajeroning ngaruruh ketatwaning agama sane pacang kaanggen sesuluh ring kauripan, pastika pacang ngawacen pustaka-pustaka suci agama sekadi sane aturang titiang iwawu. Punika mawinan kawigunan ngawacen kitab lan buku-buku dahat ageng pisan kawigunannyane. Turmaning kitab lan buku punika nenten pisan naenin mogbog utawi linyok duaning napi sane kasurat wantah sida kanggen bukti.

Selanturnyane ring galahe sane becik puniki lugrayang tityang ngaturang pawungu amatra indik kawigunan buku sane pinaka gudang ilmu wantah dahat ageng pisan kawigunannyane ring para jana rikanjekan pacang maprawerti nabdabin jagat tur nincapang guna widya utawi kautaman kaweruhan..

Kapertama  : Buku wantah pinaka sarana utama nincapang Guna widya punika, i raga patut seleg tur jemet ngawacen  buku-buku utawi pustaka sane pacang sida nincapang kaweruhan iragane mangda dados jatma sane mawiguna., duaning mawit kautaman kaweruhan prasida nincapang harkat lan martabat  bangsa salanturnyane pacang sida nyujur kasukertan jagat sane kabaos santha jagadhita

Kaping kalih  : Majalaran antuk seleg lan jemet ngawacen buku-buku mawastu sida ngangge wiweka utawi pangunadika due nangkepin aab jagat kadi mangkin sane ketah kabaos era kesejagatan. irika patut anggen pangunadikane mangda sida nyaringin tur milah-milah sane encen patut tulad lan sane encen patut kakutang.
Boyo ja i raga nenten dados awor  ring modernisasi kadi mangkin, Sakemawon pakeling titiang  sampunang   i raga  bas kadalon tur anyud ring pengaruh budaya dura negara.

Kaping tiga : Pinunas tityang ring ida dane sinamian, sampunang pisan merasa emed melajahang angga antuk ngawacen buku duaning kaweruhanne nenten pacang telas-telas karuruh, sampunang pisan merasa jumbuh tur bangga ring padewekan wawu uning akidik. Turah mangkin Ilmu pengetahuan lan teknologi pemarginnyane dahat gencang pisan, iraga patut sida ngimbangin antuk setata ngarereh orti-orti utawi informasi-informasi..

Inggih Para Pamiarsa  sane kusumayang titiang ,

Duaning titiang kabanda antuk galah rauh iriki dumun pidarta sane prasida katur, mogi-mogi wenten pikenohnyane, tur prade wenten nenten manut ring arsa, mangda ledang ngampurayang.

OM, SANTIH, SANTIH, SANTIH, OM.

                  

         

No comments:

Post a Comment