Friday, March 29, 2013

dudonan acara pawiwahan


DUDONAN ACARA PAWIWAHAN

            Pidaging nawegang ring iratu ida dane sareng sang sami, titiang nglungsur uratian, riantukan parikrama nyanggra upacara pawiwahan pacang kakawitin.
            Sadurung katincapang ring unteng parikrama lugrayang titiang nunas panugrahan majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, dumogi eedan parikrama sane kamargiang malih jebos prasida mamargi, labda karya mapala sidaning don malarapan ngaturang panganjali “Om Swastyastu”
           
-  Ring linggih ratu pedanda sane suciang titiang
-  Iratu Ida Bagus sane baktinin titiang
- Iratu Anak Agung Ngurah sane ksumayang titiang
- Para panglingsir saking kulawarga purusa miwah pradana sane wangiang titiang
- Para atiti miwah sameton lanang istri sane tresna sihin titiang

Garjita dahat manah titiang, santukan Ida dane arsa ledang nagingin pangaptin titiang prasida ngerauhin sekadi mangkin. Mantuk ring kaledangan Ida dane, titiang sakulawarga wantah prasida ngaturang rasa suksmaning manah. Taler, ampurayang indik kakaonan genah sakadi puniki kawentenannyane.
Ida dane sinamian, lugrayang titiang nunas galah samatra anggen titiang nyinahang anggan sang alaki rabi sareng kalih. Mungguing sang sane mawiwaha rahina mangkin inggih punika sameton titiang: Anak Agung Lanang xxxxxx, putran ajin titiang Anak Agung xxxxx sareng Jero Made xxx.
sane pinaka rabinyane inggih punika:
Anak Agung Istri xxxx, putran ajin titiang Anak Agung xxxxx sareng Anak Agung xxxx, saking Banjar YYYYYY.
Inggih, mangda Ida dane ngawikanin, pacang uningayang titiang dudonan upakara sane sampun kamargiang inggih punika:
-     Ring rahina Sukra Pon, pinanggal Masehi 11 Desember 2010, sampun kalaksanayang medarma sewaka ring Jero Banjar YYYYYY.
-     Wusan punika, sampun taler kemargiang upacara masakapan utawi makala – kalaan mantuk ring sang alaki rabi sareng kalih, rahina mangkin Wraspati Wage, pinanggal Masehi 17 Desember 2010.
-     Raris, yening nenten wenten pialang punapa punapi, sawusan puniki pacang kalanturang majauman utawi muat katipat bantal ke Jero Banjar YYYYYY sawetara galah siki utawi jam 1.
Iratu ida dane sareng sami sane mangkin lanturang titiang indik parikrama sane marupa masandekan. Durusang irika ring genah bhogane sane sampun kacumawisang:

- Mantuka ring Anak Agung Ngurah sareng sameton lanang aturang titiang iriki ring ungkur merajan natah
- Sameton sane lianan aturang titiang irika ring ajeng pawaregan
- Sekaa gong lan braya irika ring dangin margi.
Inggih, kadi asapunika titiang prasida nagingin panyembramane puniki. Sadurung kapuputang titiang nunas geng rena sinampura, menawi ring sajeroning titiang ngenterang acara puniki wenten atur titiang, paripolah titiang sane nenten manut ring kayun iratu ida dane sareng sami. Puputang titiang antuk ngaturang parama santih
“Om Santih Santih Santih Om”

No comments:

Post a Comment