Sunday, March 31, 2013

Kruna Dwi Lingga


Kruna Dwi Lingga

Kruna Dwi Lingga utawi Kata Ulang (sajeroning Bahasa Indonesia) inggih punika Kruna Lingga sane kakaping kalihang ri kala ngucapang, saha madue papalihan sane maendahan. Kruan Dwi Lingga madue papalihan kakalih, luire:

1.  Kruna Dwi Lingga Sane Tan Pawewehan
     Kruna sane tan pawewehan raris madue perangan sakadi ring sor puniki.
     1)  Kruna Dwi Sama Lingga (Kata Ulang Murni)
          Kruna Dwi Sama Lingga inggih punika Kruna Lingga yan kaucapang apisan, pacang ngwangun artos
          tunggal wiadin akidik. Nanging yan sampun kaucapang kakaping kalihang, mateges katah wiadin
          langkungan (lebih dari satu).

          Upami:  gede-gede, bajang-bajang, truna-truna, lingsir-lingsir, melah-melah, anyar-anyar, jegeg-jegeg,
                       bagus-bagus, kuning-kuning, jemet-jemet, beneh-beneh, lemuh-lemuh, manis-manis, meja-
                       meja, baju-baju, buku-buku, msl.
                   
    2)  Kruna Dwi Maya Lingga (Kata Ulang Semu)
         Kruna Dwi Maya Lingga inggih punika Kruna Lingga sane kaucapang kaping kalih wau madue artos,
         nanging yan kaucapang apisan nenten madue artos.
         Upami:  kupu-kupu, omang-omang, kunang-kunang, katang-katang, kapu-kapu, ogoh-ogoh, pici-pici,
                      buit-buit, kawa-kawa, biah-biah, suir-suir, msl.

   3)  Kruna Dwi Samatra Lingga (Kata Ulang Berlawanan Bentuk)
        Kruna Dwi Samatra Lingga inggih punika Kruna Lingga sane kawangun antuk kruna kalih soroh, sane
        sumaih, sakewanten ring panguntat wanda kruna  (suku kata akhir) utawi untat kruna (kata akhir)
        sane rihinan bina ring sane pungkuran.
        Upami:  dengkak-dengkik, tundak-tundik, dengak-dengok, kitak-kituk, kejat-kejit, sledat-sledet,
                     dangklang-dengkleng, serat-seret, kecah-kecuh, daah-duuh, jangkak-jongkok, ungkal-angkil,
                     jadag-jodog, glalang-gliling, guar-gair, msl.

  4)  Kruna Dwi Purwa  (Kata Bereduplikasi)
        Kruna Dwi Purwa inggih punika  Kruna Lingga sane kecap/wanda (suku kata) pangarepnyane
        kakaping kalihang tur nguah (mengubah) teges tur tetuek kruna inucap saking Kruna Linggannyane.
        Conto:  - banten (mateges "upakara yadnya">>> asoroh) dados bebanten (mateges "warnaning
                     upakara yadnya" _ jenis perlengkapan upacara) >>> makudang-kudang banten.
        Upami:
                    a. Sane marupa Kruna Lingga, luire;  sesari, sesate, sesantun, sesaur, sesajen, sesai,
                        jejaitan, msl.
                    b. Sane sampun marupa Kruna Tiron, luire; sesuratan, tetagihan, bebacakan, reragragan,
                                                                                       jejemakane, dedauhan, bebaktayan, bebaudan,
                                                                                       bebanyolan, masesirat, masesambatan,
                                                                                       majejemuhan, gegaen, lelampahan, sesapan,
                                                                                       sesawangan, cecimpedan, cecangkriman,
                                                                                       geguritan, msl.

         Nanging patut pisan katureksain, kruna-kruna sakadi; lelipan, lelasan, memedi, dedari, kekawa, 
         lelawah, lelakut, dedalu, msl punika kasengguh nenten ngranjing ring bebacakan Kruna Dwi Purwa.
         Punapi mawinan asapunika? Duaning kruna-kruna inucap nenten mawit saking Kruna Lingga, mawinan
         yening rereh Kruna Linggannyane punika nenten madue artosipun. Sujatinnyane kruna-kruna inucap
         wantah Kruna Lingga sane marupa Kruna Aran (Kata Benda). Yadiastun ring wanda/kecap
         kapertama sajeroning kruna punika masuara "e" (pepet), nanging punika nenten ja sangkaning
         kadwipurwayang.

        NB:  Ring Kruna Dwi Purwa, kecape sane pingarep sasampunne kakapingkalihang, punika masuara;
                 "e" (pepet), sakewanten yening nyurat antuk Aksara Bali, nenten kangkat pepetin. Sapunika taler
                 yening nyuratang kruna (Kruna Dwi Purwa) antuk Aksara Latin, kecape pengarep kasurat: "e"
                 (mapepet).

  5)  Kruna Dwi Wesana (Ungkur)
        Kruna Dwi Wesana (Ungkur) inggih punika Kruna Lingga sane kecap/wanda  pamungkurnyane
        kakapingkalihang, tur ketahnyane (lumbrah = pada umumnya) madaging pangater: Pa-.
        Mungguing tetuek Kruna Dwi Wesana puniki inggih punika nguah (mengubah) teges sane mawit
        saking Kruna Linggannyane.
        Conto:  -  kecog (makecos = makecog) dados pakecogcog (mateges "akeh sane
                        makecog/makecos").
        Upami:  pakebyarbyar, pakeberber, paceburbur, pacedardar, pakeplugplug, paketeltel, pakecoscos,
                     pakenyitnyit, pakedipdip, pakenyornyor, pakenyolnyol, pacepolpol, msl.

2.  Kruna Dwi Lingga Sane Sampun Polih Wewehan
     Kruna sane sampun polih wewehan makadi; turun-temurun, ngidih-idih, mataki-taki, magede-gedean,
     macerik-cerikan, kayun-kayunina, ungkit-ungkitanga, mabersih-bersih, magonjak-gonjakan, msl.

Cakepan pinaka referensi:
Gautama, Wayan Budha. 2006. Tata Sukerta Basa Bali. Denpasar: CV. Kayumas Agung.
Sidan, Ngakan Made Kasub. 2008. Sekar Rampe Basa Bali. Semarapura: Pelawa Sari


No comments:

Post a Comment