Sunday, November 6, 2016

Cerpen Basa Bali: Puputan olih I Komang Alit JuliarthaPUPUTAN
Yén keneh-kenehang idupé tuah amonéan. Tusing sandang bas banget kenehang. Suka duka lara pati masanding ngiasin pajalan idupé. Pajalan idup ané gumanti pait makilit luihan tekén nyalin siap. Sehasa tusing nyidang lakar nampi sekancan pikobet ané nekain. Kéwala buin tiang makeneh, idupé tusing setata nepukin sebet. Liangé masi taen karasayang yadiastun tusing sabilang wai nimpalin tiang dini naenang sepi.
Disubanné matan ainé sumurup di tanggu kauh segarané, ditu tiang marasa tekén déwék padidi. Padidi ngasanin idupé ané mawarna-warni. Padidi natakin tis panas gumi. Padidi nungkulang sebet di ati.  Padidi ngasanin tis angin peteng madukan ngajak panes kotané ané suba cemer ban polusi. Padidi negak mabalih bulan purnama masunar galang gumanti paripurna, bunter cara matan méong  rikala majalan di petengé. Padidi nolih bintang. Makita nyemak, kéwala liman tiangé tusing neked. Jemakang juan ané nyalélég di bongkol punyan nangkané, tusing masi nyidang ngancuk bintangé apang ulung.  Bintangé enu magantung di langité saling ngédéngang  sunarané, keblat keblét marengin tiang ané nyangsan padidian.
Negak tiang di betén punyan kayuné gedé. Joh paningalan tiangé nolih jimbar lapangan ané ada dini. Ramé pesan anaké pada liang macanda saling timbalin ngajak timpalné. Ada ané maplalianan skateboard dauh Pura Jagatnatané, majalan adéng-adéng nyangsan makelo nyangsan nyepetang, makecos laut makeber ngelidin alang ané ada di arepané. Kendel pesan anak trunané ento nyidang ngelidin alangé. Timpal-timpalne ngajum, makejang ngoplokang.
Pidan dugas tiang enu masekolah, tusing taén tiang nepukin plalianan buka kéto. Tuah ningalin di TV dogénan. TV né pidan sing ada mawarna cara jani, makejang enu hitam putih tusing mawarna.  Plalianané tusing masi cara jani. Cerik-ceriké jani makejang pada sibuk ngojog warnét nganti jam-jaman negak, apa kadén gaéna. Ada masi ané demen maplalianan playstation.  Ané paling sebetin tiang murid-muridé jani makejang paaéngin ngaba HP. Makejang ngaba HP layar sentuh. Sibuk mainternétan, maFBan, BBMan nganti muka situs-situs film ané tusing pantes pabalih. plalianané jani maCOCan. Ngemasin nganti muduhin, tusing inget malajah, tusing inget nulungin reramané, tusing inget tekén apa ané sapatutné kajemak malunan.  Yén tiang dugasé pidan sing ada ané buka kéto. Plaliané tuah ngalih engket nangka, yén sing kéto tiang ngalih sabang kekawa émbong anggon tiang ngalih capung. Malinderan tiang nyelepin tegal pisagané. Kéwala capungé jani suba nyangsan medikang. Dija capunge malaib? Maplalianan guli ané paling demenin tiang. Nganti atoplés tiang pidan ngelah guli. Sanjané tiang nganuunang ka tukadé lakar kayeh. Yén nuju rainan tiang ngajak timpal-timpalé ngalawang ngiterin désa. Bareng-bareng majalan masuk. Mulih masi barengan. Malénan pesan cara Janiné. Murid-muridé pada ngaba montor. Ada masi ané baanga ngaba mobil.  Saling salip dijalané tusing ngenehang anak lénan disagété ada kénkén-kenken.
Tiang enu dini negak padidian. Tiang marasa padidi, sepi yadiastun ramé anaké pati sliwer, glindang-glindeng.
Telung tiang suba liwat.  Pedas pesan ingetang tiang, unduké ané ngaé tiang setata mai, setata dini.
“ Antosang  tiang! Tiang lakar mawali.”
Munyiné ento ané setata ingetang tiang, setata aptiang tiang apang nyidang buin matemu ngajak anak luh ané banget sayangang tiang, ané neked jani tusing taén makabar, tusing karuan buin pidan lakar mabesikan. Lemah peteng tiang satia mangantosang. Kéwala neked jani, ipun tondén masi  ngemang  kabar kapining tiang. Tiang tusing nawang, seken tusing nawang dija ipun jani ngoyong. Tusing nyambat ipun lakar luas kija. Tuah munyiné abedik ento dogénan ané tekedanga tekén tiang. Kénkén kahanan ipuné jani? Meragang apa ngamokohang? Enuké inget dugas bareng-bareng negak di lapangane ené? Enuké inget bareng-bareng naar jagung bakar? Enuké inget tekén paukudan tiangé? Patakoné ento sawai-wai  teka nimpalin tiang ané rindu ningehang ipun ngorahang sayang cara ipidan.
Dini di lapangan ané linggah ené, pakeberber kunang-kunangan di baduur. Endihné gedénan tekén kunang-kunang sajan. Cerik-ceriké demen pesan ngeberang plalianané ento. Reramané  nolih pianakné maplalianan  sambilanga nutur kadirasa buin mawali inget tekén kenangan nostalgia rikala enu bajang truna.
Guminé  nyangsan ngametengan. Munyin gumatat gumitité tusing madingehang sawiréh suba kalanga tekén munyin montoré masliweran. Tiang pepes makenah, apa sabenehné aliha tekén anaké ané mamontoran ento? Lemah peteng dijalané tusing taén sepi. Tusing taén tiang nepukin rurungé ené suung. Nganti kéweh anaké ngalih selah lakar nyebrang. Tiang buin makeneh lantang, mirib anaké ento mara teka uli magaé. Méh bisa ada ané mara luas magaé. Kéto masi ada ané mara mulih uli kuliah. Kéwala tiang buin tandruh tekén pasaut tiangé mara. Adaké anaké ané ngaba montor lan mobil ento masliweran tusing ngelah tetujon?  Tusing nawang apa ané lakar alih? Tuah ngutang-ngutang lengis dogénan. Tuah ngaé macet di jalan. Sakabedik tiang macelep ka tengah atin tiangé ané paling dalem. Tiang ené rumasuk anaké ané kénkén?
Kedék ngilkil tiang ngedékin déwék padidi masadéwék tuara ngelah gae, bareng glindang-glindeng di rurungé, nyaluksuk di selag-selagan mobilé apang maan nyalip, apang énggalan neked di tongosé ené. Di tongos tiang mangantosang anak luh ané tusing karuan nyadia nagingin semaya.
Bangun tiang uli tegakané. Majalan banban beneng kauh. Patung pahlawané tolih tiang. Nadaksara inget tekén kumpin tiangé ané bareng pidan masiat mabela pati  ngalawan Welanda ané dot nyajah tanah Baliné. Pekak tiangé polih nuturang, kumpin tiangé anak sakti. Tusing nawang jejeh. Tusing nyidang mati ulian katembak ban bedil. Kéwala lacur tusing dadi kelidin, kamulan tuuh anaké lingsir tuah amunika, lali kumpin tiangé nyaluk sesabukané sawiréh maénggal-énggalan, Welandané nyerang. Kumpin tiangé laut masiat, pamuput padem. Sebet dikenehé inget tekén tuturé ento. Ada masi rasa bangga di atin tiangé ngelah kumpi dadi pahlawan, satia sutindih tekéning gumi Baliné.
Neked di bucu lapangané tiang nyebrang jalan lakar ka pancoran ané ada di tengah-tengah catuspatané. Pancorané ngiterin patung catur mukané.  Negak tiang di sisin pancorané. Muncrat mumbul yehé menék, tegeh pesan. Tis keneh tiangé ané setata marasa padidi yadiastun ramé anaké di samping tiangé.  Ramé bajang trunané padaduanan saling sayang saling gisiang. Tiang tuah nyidang mabalih bulan bintang ané tinglis pesan ngenah uli di pancorané di pempatan dajan kantor Walikota Denpasaré. Mapalasang? Mirib tusing ada keneh mapalasang di keneh anaké totonan ané sedeng ngasanin manis buah tresnané. Tiang? Eda buin matakon. Tiang tetep padidian. Sepi. Tuah bisa ngantosang ané sujatiné tusing tawang tiang, panteské kaantosang? Tiang enu naénang rasa rindu tekéning anak luh ané tusing tawang tiang dija kadén magenah.  Yén saja buin ada perang cara jamané pidan, tiang misadia lakar bareng masiat. Mabéla pati nindihin ibu pertiwi, puputan. Padem ring tengahing rana. Dadi pahlawan. Bandingang tiang setata buka kéné. Bengang-bengong nungkulang sebet di ati. Bandingang tiang setata mapangapti ané tusing karuan lakar teka mai ngelut awak tiangé ané suba makelo tusing ngasanin anget tresna.  Bandingang tiang setata buka kéné, lemah peteng padidi, sepi, pepes masi ngasanin sakit ati inget kalaina tusing nyambat kija tur ngajak nyén lakar luas. Bandingang tiang uyak sekancan rasa ané ngaé tiang med nyalanin idupé ené. Kéwala, bani apa tusing tiang masiat?  Sajaké tiang bani mati ngalawan musuh?
Keneh tiangé enu kawatesin antuk makudang-kudang patakon ané neked jani tondén ada pasautné. Patakon ané sanget dadi kenehang tiang sabilang peteng wantah nyidangké tiang puputan di awak tiangé padidi?

I Komang Alit Juliartha-Baskom
Denpasar, 12 Maret 2015

No comments:

Post a Comment