Friday, March 2, 2018

Puisi bali: Pradé Wéntén olih Alit JuliarthaPradé Wénten

Pradé wénten
Icén titiang nunas
Satmaka tirta
Nyiratin rasa

Pradé wénten
Banggiang titiang makta
Pinaka dipa
Nuluh alas madurgama

Pradé wénten
Titiang misadia
Nyaga upapira
Kalaning lahru masa
mademang toya
Kala sumilir makta riris
tedun membah ring pertiwi
Irika titiang ngaturang
Sekaring mandala utama

Labadee, 2018

No comments:

Post a Comment