Sunday, November 26, 2017

Puisi MEMEMémé
(Padidi nungkulang sebet ati)
Joh tiang lakar nyidang mayah piutang tekén Mémé
Bas kaliwat alpaka tiang malaksana
Matungkas nungkasin sapituduh Mémé
Mesuang munyi ané nyakitin keneh Mémé
Mambul-ambulan ngemasin nganti luas uling jumah
Ampurayang tiang, Mé
Tiang tusing inget sia bulan mémé baat ngaba tiang maidehan di tengah basangé
Nganti tiang lekad Mémé las ngemang tiang susu satmaka tirta utama
Nganti suba nyidang majalan Mémé tekek ngisiang tiang apang seken nawang rurung
Neked jani tiang suba nawang pajalan idup kéwala tondén nawang mayah makudang-kudang yasan Mémé tekén tiang
Adaké Mémé nagih apang tiang mayah utang
Adaké Mémé nuntut apang tiang mayah ento makejang
Tiang merasa
Tresnan Mémé tusing mamerih
Tresnan Mémé sujati
Suci nresnain pianak buka tiang
Ngantos sakayang-kayang
Ngantos tanah ring karang wayah
Mlekut ragan Mémé mewali matunggalan ring Hyang Tuduh.

Blancan, Kintamani, 18 April 2015
Komang Alit Juliartha

No comments:

Post a Comment