Friday, June 26, 2015

Artikel Bahasa Bali Ajin BBMe menekAjin BBMé Menék
Nyabran Rahina cingakin ring marginé cerik- cerik kalih para yowanané pasliweran ngukur jalan nganginang ngawanang tusing karuan.  Minab tusing tawanga  ajin BBMé menék. Ulah aluh ngegas montor sing nolih ajin lengis.
Ngawit tanggal 17 November 2014 BBM menék ajinné saking Rp. 6.500,00  dados Rp.8.500,00  menék ajinné malih Rp. 2.000,00. Gumanti niki sané banget dados kapikayunin olih masarakat sané ekonominyané embuh. Yén BBMé menék sinah sampun ajin barang tiosan utaminipun barang soroh sembako pastika bareng menék. Yéning sembako menék , sinah masarakat cenik lakar ngaméwehanag numbas sembako punika. Napi malih nénten kaimbangin  antuk kenaikan upah . nika mawinan akéh masarakaté malajah irit , irit tekén lengis, irit tekén sembako, miwah irit sané tiosan.
Ajin BBMé ngamenékang punika boya ja tanpa parerembugan dumun.  Punika janten sampun kabligbagin olih Bapak Présidén kasarengin antuk menteri-menteri danéné. Sané dados pertimbangan risajeroning ngamenékang ajin BBMé wantah subsidi sané kakeniang ring BBM nénten tepat guna utawi nénten anut ring tetujon ipun. Subsidi BBM punika wantah kaicén ring masarakat cenik boya masarakat sané sampun madué utawi masarakat sané sugih.  Punika dados dasar pamréntah sané anyar ngamenékang ajin BBMé. Subsidi punika kari, sakéwala mangkin mangda sayuakti kanggén tur kaicén olih masarakat cenik anggén menain infrastrukutur minakadi jalan, pengairan sawah utawi carik,taler anggén prabiaya pendidikan , keséhatan miwah sané tiosan.
Ritepengan jagaté mangkin kapimpin olih pamimpin anyar, iraga dados rakyat patut ngicén galah utawi kesempatan ring Bapak Présidén mimpin selami 5 warsa. Iraga pinaka masarakat saking timur ngambel sané kawastanin tata susila utawi étika. Cutet, icén dumun galah ring pamréntah sané anyar puniki ngamargiang program-program dané. Sampunang iraga makarya huru – hara sané nénten wénten pikenohipun. Bilih- bilih démo ngantos ngawetuang biuta utawi lumbrah kaucap anarkis, nénten pisan maciri dados masarakat sané nyungsung tata susila utawi étika. Sakéwala iraga patut ngiwasin program- program punika mangda jakti-jakti program punika neked ring rakyat cenik. Ngiring jaga tur piara panegara iriki mangda sida jagaté santi sutrepti.

Bangli, 19 November 2014
I Komang Alit Juliartha

No comments:

Post a Comment