Tuesday, May 12, 2015

CERPEN BASA BALI SWECAN WIDHICerpen Swecan Widhi sapisanan kanggen murda ring buku pupulan cerpen basa bali SWECAN WIDHI.
 
SWÉCAN WIDHI
Sawatara jam 8 semengan  guru-guru sané polih dados panitia penerimaan siswa baru sampun rauh ring sekolah. Rahina punika sampun akéh murid- murid SD ring sawewidangan Désa Pateduhan  rauh jagi mendaptar. Pendaptaran ka SMP wantah nganggén sistem rayon. Dadosné sami sekolahé polih duman murid. Muridé nénten majubel ngantré ring sekolah unggulan kémanten, sakéwala mangkin sampun pada asah yadian wénten siki kalih muridé masuk ring SMP ring luar rayon.
“ Om Swastyastu !”
Matolihan guru- guruné mirengang ada anak ngorahang salam panganjali. Digelis Pak Déwa Alit matangi raris ngaturin tamiuné malinggih.
“ Om Swastyastu. Béh… Wayan Dana lané, kadén tiang nyen. Negak malu, ajak masi panaké bareng negak.”
Wayan Dana laut negak tan mari ngajakin pianak ipuné bareng negak . Pak Déwa Alit taler sareng malinggih tur matakén ,“ kén-kén kabaré ? nak ada apa ka sekolah semengan san?”
Sada lek-lekan Wayan Dana lakar nyawab pitakéné Pak Dewa Alit. Menawi nénten biasa ipun masuk ka sekolah mapan sawai-wai  geginan ipun wantah dados petani. Petani juuk akéh ring désan ipuné.
Sada kimud ipun lantas masaut, “ puniki Pak Déwa, titiang jagi naptarang pianak titiangé sané madan Luh Putu Suari. Mangkin kocap pendaftran ulang, nika mawinan titiang mariki  jagi ngatehang pianak titiangé mendaftar.”
Pak Déwa Alit  nyingakin anaké alit. Jegég paras anaké alit mimbuh alep pesan pakantenané.  Uli di peliatné nyiriang anaké alit anak sadhu, subakti ring rerama.
“ Nggih , malih bos daftar ulang. Kari akéh ngantré murid- murid uli di SD ané lénan.  Luh Putu cening Wayané ané ené nggih ané pidan  polih sungkan duk mara lekad?
Wayan Dana makesiab ningehang raosné Pak Déwa Alit. Bingung ipun  dados Pak Déwa Alit uning ring kawéntenan pianak ipuné polih keni sungkan?  Wayan Dana  wantah manggutan cihna sayuakti napi sané takénanga sareng Pak Déwa Alit.
“ Yén dadi tiang nawang tegarang tuturang ajak tiang kén-kén unduk gelem anaké alit ngantos sampun séhat cara janiné !” Pak Déwa Alit nganikang Wayan Dana nuturang unduk pianak ipuné.
Tan asué Wayan Dana raris nyaritayang.
Duk punika kurenan ipuné sampun makiré ngalekadang. Sakit pesan karasayang olih kurenan ipuné tan sida ban neenang. Nepukin unduké buka kéto  lantas Wayan Dana jumujug ngajak kurenan ipuné ka Rumah Sakit.
Ring rumah sakit kurenan ipuné kabakta ka ruang persalinan. Tan ngantos  awai sawatara galah 9 peteng dingeha ada munyin anak cenik ngeling makacihna pianak ipuné sampun lekad. maseriak galang keneh ipuné demen.
Tan sida ban ngorahang liang manah ipuné sampun embas sentana kapertama. Sané gumanti nyangkepin keluarga alit ipuné.  Yadian luh utawi muani ipun tan bas sanget ngenehang. “ Luh muani patuh dogénan. Makejang ento tuah paican Ida Bhatara,” asapunika ipun ngarenggeng ring manah.
“ Pak Wayan , mriki jebos ! Jagi wénten sané raosang tiang.”
Bu bidan pesu uli di kamar dijalan kurenan ipuné ngalekadang. Wayan Dana nugtug Ibu Bidan uling duri. Marérén Bu Bidan raris nyambatang  pianak ipuné lekad cacat. Batisné sada béngkot marep menék ngantos neket ring baong anaké alit. Dokter ring rumah sakit tan purun ngoperasi santukan anaké alit wawu pisan lekad turmaning sarana prasarana sané wénten ring rumah sakit nénten jangkep jagi kanggén ngalaksanayang operasi punika.
Sebet prajanian Wayan Dana. Liang manah ipuné  iwawu sirna kagentosin antuk rasa sedih macampuh ngajak keneh ipuné  bingung. Bingung anaké alit jagi kaoperasi sakéwala ipun tan madué jinah.
Anaké alit raris karujuk ka Rumah Sakit Sanglah. Neked ring Sanglah anaké alit kabakta ka UGD laut  kagenahang ring Ruang Perinatologi kamar sané kanggén ngingsanan anak alit sané wawu lekad.
“ Punapi Bu? Pianak tiangé  mrasidang seger nggih? ”
“ Astungkara pak. Ngiring sareng- sareng ngastiti , dumogi anaké alit prasida digelis kénak,” pasaut perawaté sinambi nulis kode anaké alit laut magedi luas uling kamaré ento.
Wayan Dana negak nyalélég ring eepan kamar pianak ipuné. Kalintang sebet manah ipuné. Kurenan ipuné kari ring Bangli, durung kaicén budal santukan wawu ngalekadang sinah jaitané kari belus. Ané sanget dadi kenehang wantah prabia operasiné. Biaya bersalin manten durung puput kabayah mangkin musti ngenehang biaya operasi. Yadiastun  wénten kartu jaminan keséhatan sinah nénten ngantos neked drika pacang katanggung prabianyané.  Dijumah kaludan juuk kondén mabuah. Nak ipun wawu nyumunin mamula santukan punyané ané pidan suba wayah tur nénten malih mabuah. Sayuakti ajin juuké meel, yén batak ngalih pis 50 yuta enu ngidang nguleh-ngulehang. Sakéwala punika yéning linggah madué tanah. Yén sekadi Wayan Dana nak abedik ngelah tanah.  Tanahé ento wantah paican saking Ratu Duagung saking Puri Bangli. Dumun kumpin ipuné seleg pesan ngaturang ayah mamarekan ring puri ngantos kasayangang olih Ratu Duagung . Raris kumpin ipuné kaicen tanah  tegalan kirang langkung 25 are. Yén saihang ngajak petani ané lénan, sinah Wayan Dana pacang kalah. Petani tiosan bisa nganti ngelah tanah 5 héktar, 6 héktar ada masi ané ngelah tanah langkungan saking 10 héktar. Napi malih ané anggon ngetohang juuké punika suba nyangsan ngameelang. Ajin pupuké suba ngamenekang. Obat hama taler obat anggen ngamatiang padang ané mentik di batan punyan juuké taler suba ngameelan.  Di LPD ipun madué utang. Di Bank masi durung puput kalunasin. Paling ipun lakar ngalih pipis anggon ngetohin pianak ipuné sané kapertama apanga sida seger sekadi anaké alit ané tiosan.
kari negak ipun ring eepan kamar pianak ipuné sinambi mecik-mecik péléngan cihna ipun uyeng-uyengan baat ngenehang unduké ané nibénin.  Tatkala ipun kantun makeneh nadaksara ada anak. ngaukin adan ipuné.
“ Dana!  Wayan Dana ! ”
Makipekan ipun tur matolihan ring anaké ane ngaukin adan ipuné. Kulit anaké to putih bersih, mabaju keméja kotak-kotak sada masawang pelung.  Tlektekanga pisan anaké ento .
“ Né tiang Adi. Wayan Adi Saputra. Timpal Wayané dugas di SD. Nu inget ? ”
Makenyem Wayan Dana inget tekén timpalné ané pidan bareng-bareng masuk di SD , bareng – bareng ngalih capung di tegal-tegalé.
“ Kén-kén kabaré Yan? Mémé bapa jumah seger nggih ? ”  Wayan Adi Saputra ngelut sawitran ipuné. Méh-méh ada 20 tiban ipun sareng kalih tan polih kacunduk.
Wayan Dana raris masaut ,” Makejang baik-baik dogén Di. Mémé bapa seger. Men Adi kén-kén kabaré? Kén-kén kabar keluarga Adiné? ”
“ Baik-baik makejang Yan.”
Wayan Adi Saputra enu cara ipidan. Kari ramah. Dumun ipun masuk ring SD bareng ngajak Wayan Dana. Ipun sering pisan ngidih nasi sik Wayan Danané. Nuju libur ipun nginep irika. Asal ipuné saking Karangasem.  Sakéwala ipun dugasé kari alit bareng nugtug bapakné ané polih tugas ring Bangli ring Dinas Kehutanan. Ngantos ipun kelas 5 SD raris ipun balik mawali  ka Karangasem.  Sesukat ento Wayan Dana nénten naénin malih matemu sareng Wayan Adi Saputra.
Ipun makakalih kari saling nakénang paukudan soang-soang. Tuturé saling timbal kangin kauh tusing karuan kadirasa tusing lakar nepukin galah lakar nyuudang .
“ Men Wayan dadi bisa ada dini? ”
Wayan Dana raris nuturang unduk sungkan pianak ipuné ané mara lekad. Wayan Adi Saputra gumanti milu sedih ningehang.
Wayan Adi Saputra lan Wayan Dana raris macelep ka ruangan nyingakin anake alit ané kari sirep lep-lep rumasat tusing  wenten sungkan nang akidik.  Wayan Dana tusing ngidang ningalin pianakné buka kéto. Makembengan yéh peningalan ipuné tuah ngantos galah pacang ngetél pakatél-tél.
Wayan Adi Saputra nyagjagin Wayan Dana tur nuturin Wayan Dana apang ngidang sabar. Makejang ada jalan keluarné.  Pastika wénten solusinyané.  Malih bosne ipun  mapamit duaning wénten acara keluarga.
Bénjang semengané Wayan Dana tangkejut pianak ipuné kabakta ka ruang operasi tanpa maorahan napi ring ipun. Ipun nugtug perawaté.
“ Sira sané nganikang pianak tiangé kabakta ka ruang operasi ? ”
“ Pak dokter nganikang”
“ Men tiang durung madué jinah , tiang tan ngidang mayah operasiné punika.”
“ Bénjangan raosang sareng Pak Dokter!”
Wayan Dana nyangetang tusing ngerti nepukin unduké makejang. Kén-kén sabenehné pamarginé ring rumah sakit.
Ngantos duang jam operasiné mamargi. Perawaté pesu kasarengin anaké alit sané kantun masaré jagi kabakta malih ka ruang Perinatologi. Anaké alit kantun masaput. Kabuka akidik saputné kacingak batis anaké alit sampun normal tan malih cacat. Demen pesan keneh ipuné nyingakin anaké alit sampun séhat. Ipun gumanti wantah prasida ngaturang suksma ring Ida Hyang Widhi sampun sih mapaica karahayuan ring keluargan ipuné.
 Risampun perawaté ané iwawu nyarengin dokteré ngoperasi, wus ngenahang anaké alit, Wayan Dana raris digelis nganampekin perawaté ento jagi nakénang dokter sané ngubadin tur akuda prabiaya sané patut kataur.
“ Ampura pak, sira nggih dokter sané wawu ngoperasi pianak titiangé? Tiang jagi nakénang indik prabiaya lan sané tiosan.”
Perawaté raris nujuin ruangan dokteré punika. Pintuné kaketok  tur Pak Dokter ngicenin  macelep.
Wawu muka pintu kagiat  ipun, bengong kadi kebo mabalih gong tanpa suara nang abuku. Prajani caket. Paningalan ipuné tan makijapan nyingakin dokteré. Yéh paningalan ané uling dibi makembengan, ané jani saka bedik ngetél ulung melusin pipiné Wayan Dana. Akidik tusing kakeneh ban ipun, tusing ngidang katarka. Dokter sané nulungin pianak ipuné ngantos seger mewali wantah sawitran ipuné Wayan Adi Saputra.
Wayan Adi Saputra bangun uling tegakané. Sané dibi ipun sané nyagjagin tur ngelut Wayan Dana, sakéwala sané mangkin mawalik, Wayan Dana jumujug nyagjagin ipun tan mari ngelut tekek pesan sinambi ngeling sigsigan. Wayan Adi Saputra tan sida neenang rasa bagia ipuné. Ipun sareng nangis tumuli nepuk- nepuk alon tunduné Wayan Danané.
“ Tiang tusing ngidang ngorahang apa Di, sajaba tuah ngaturang suksma ping banget. Adi suba nulungin keluargan tiangé. Apa men anggo tiang ngawales makejang ané baang Adi jani? ”
Wayan Adi Saputra sané kantun ngeling mautsaha ipun ngusap tur ngawales apa ané kaucap olih sawitran ipuné.
“ Tusing perlu Wayan ngawales. Prabiaya ané pesuang tiang jani tusing maarti yén bandingang tekén legan keneh keluargan Wayané ipidan nampi padéwékan tiang sekadi pianakné pedidi. Ilmu ané bakatang tiang jani taler wantah sangkaning sih kapitresnan keluargan Wayané kapining tiang. Keluargan Wayané ané pidan ngajain tiang sarwa usada tradisional. Yén sing ulian ento, méh-méh tiang tusing ngelah nyet lakar malajah ring kedokteran.”
Luih pesan budi pekertiné Wayan Adi Saputrane ngawi Wayan Dana bagia jeroning kayun madué timpal ané uling pidan ngantos mangkin kari ramah, demen nulungin anak tur ngasor tan sombong yadiastun ipun sampun dados dokter ipun kari inget ngajak timpal. Meweh ngarereh sané kadi asapunika ring aab jagaté kadi mangkin. Ané jani matimpal akéhan wantah sangkaning kapentingan. Ané jelékné bisa ada timpal ngamah timpal.
Kringgg… kring…. Kring…..
Suaran télpon nyuudang satuané Wayan Dana nyatuayang unduk pianak ipuné duk mara lekad. Ipun lantas permisi jagi ngangkat télpon sareng Pak Déwa Alit. Pak Déwa Alit sané sumeken pisan mirengang caritané i wawu kalintang angob tur bareng macampuh aduk ngarasayang apa ané kacaritayang i wawu.
Gumanti wantah sangkaning paswécan Widhi, napi sané tan prasida antuk nyujuh, janten sampun pacang mrasidayang kajujuh majalaran antuk makarma sané becik tur setata éling ring Ida Hyang Titah sané nuwénang jagat lan sadagingnyané.
Pak Déwa Alit raris nyingakin anaké alit ané jegég ento laut makenyem.
Luh Putu Suari ngawales.

Bangli, 23 Desember 2014
I Komang Alit Juliartha
1 comment: