Tuesday, May 12, 2015

CERPEN BASA BALI MAMURDA JOHCerpen puniki munggah ring buku antologi SWECAN WIDHI

JOH
“ Percuma nyai ngorang demen ngajak cang nanging nyai jani magedi ninggalin cang ulian anak muani lénan. Nyai mula lua naskléng ! ”
Kasar munyiné Madé Sadiarsa kadingehang olih timpal-timpalné ané bareng ajaka negak di warung katimpalin ban arak miwah bir tanpa pangecap.
Ada uling aminggu geginané Madé Sadiarsa tuah mamunyah dogénan. Timpal-timpalné suba pepes ngorahin apanga suud nyemak gaé mamunyah sebilang peteng. Sakéwala ipun tusing nyak suud minum minuman bhuta kala senggak tua-tuané.
“ Dugasé pidan nyai nyambat lakar sehidup semati ngajak cang. Tusing lakar ngalih ané lénan. Pamuputné nyai nyakitin atin cang !”
Telung botol arak suba telah mimbuh misi bir dasa botol. Madé Sadiarsa ané paling bek minum nganti punyah ,kenehné tusing inget tekén umah, tuturné ngalor ngidul tusing dadi tawah, gedeg basangné kadirasa ada bé kauluh matah-matah.
“ Suud monto Dé, ajaka jani mulih. Suba jam 12 peteng, mani buin lanjutang,” Nyoman Karsa ngajakin Madé Sadiarsa mulih santukan ipun makasami ané bareng minum bin mani lakar magaé.
Made Sadiarsa ané suba tusing inget tekén raga, salah tampi ningehang munyin timpalné. Sajan anak suba punyah, ané melah bisa dadi salah.
“ Endepang bungut cainé. Yén cai tusing nyak nimpalin cang, magedi cai uli dini. Cang sing perlu jelema cara cai,” tanpa rasa, tanpa etika nang abedik Madé Sadiarsa matbat ngulah timpalné ané melah-melah ngorahin ipun apanga mulih mapan guminé suba das lemah.
Nyoman Karsa mendep. Ipun tan gedeg mapan ipun nawang Madé Sadiarsa wantah suba kena panglalah arak lan bir ané nu masisa bin duang botol di duur méjané. Wayan Darmawan ané nepukin unduké ento raris nuturin Nyoman Karsa.
“ Mendep kangguang Man. To tingalin Madé Sadiarsa suba tusing inget tekén déwékné pedidi. Magending- gending cara anak buduh. Kraik-kraik mesuang munyi kasar ané tusing pantes kadingehang cara anak kena bebainan. Mirib Madé frustasi Man. Sesukat I Madé suud matunangan ngajak Luh Milayanti I Madé ngewai nyemak gaé mamunyah, ” Wayan Darmawan nuturang unduké ané nibénin Madé Sadiarsa.
Nyoman Karsa nuutin apa ané orahina tekén timpalné. Ipun mendep. Raris ipun inget Madé Sadiarsa maan nutur indik ipun suud magegélan ngajak Luh Milayanti riantukan Luh Milayanti suba kajodohang  tekén reraman ipuné ngajak anak uling di Jimbaran.
“ Kén-kén kadén idup tiangé Man. I Luh jani tusing buin dadi tunangan tiang. I Luh suba kagelahang anak muani lénan.”
Nyoman Karsa sané daweg punika kari magaé ngukir sanggah milu sebet nepukin timpalné sebet buka kéto. Muané tusing nyak galang cara biasané. Ipun raris matakon, “ nak kén-kén lané sabenehné Dé adi bisa I Luh suud ngajak Madé?   Madé ada maan malaksana pelih? ”
Madé Sadiarsa ané negak disampingné Nyoman Karsa bengong sinambi ningalin Nyoman Karsa ngukir. Malih bosné ipun raris nyautin patakoné Nyoman Karsa.
“ I Luh suba kal ngantén Man. Bin telun I Luh lakar idiha tekén anak muani uli Jimbaran. Dadi notaris anaké muani totonan. I Luh ngorang jodohanga ngajak mémé bapanné. Sakéwala tiang tusing ngugu. Tusing ja ada dijaman ané suba makejang modérn cara jani, nu ada jodoh kajodohang. Tiang marasa kauluk-uluk. Tiang sakit hati Man. I pidan I Luh majanji lakar satia ngajak tiang ngantos mati. lakar nyak makurenan ngajak tiang yadiastun tiang tondén ngelah karang padidian, nu ngarob ngajak mémé bapa dijumah. I Luh pidan ngorahang tusing ada masalah tekén gegaén tiangé ané dadi kuli bangunan, ngayahin tukang-tukangé. Disubané majalan, tiang suba kadung ngencebang sayang , jani I Luh ngalih ané lénan. Kadirasa tuah anggona plalianan sayang tiangé ané tulus ené Man. Dadi hati I Luh nyakitin keneh tiangé. Sebet tiang Man. Sakit keneh tiangé tan ngidang tiang neenang. Mirib apa pelih tiangé numitis diguminé nganti buka kéné tepuk pajalan idupé, ” ngetél yéh peningalané Madé Sadiarsa yadiastun tusing liu sakéwala sampun nyiriang sebet ipuné bas kaliwat. Nyoman Karsa tusing ngidang ngomong apa.  Tusing bani ngomong apabuin ngemang solusi riantukan ipun neked jani tondén payu.  Ipun tusing bas sanget tau indik tresna nresnain mapan ipun ngantos umuré 33 durung masi polih jodoh.
“ Wéé…. Timpal-timpal cang ajak makejang! ”
Tangkejut Nyoman Karsa kagiat ningehang suaran bibih mabarengan ngajak munyin méja kagebug sané makawinan ipun enten saking paingetan indik unduk Madé Sadiarsané suud matunangan ngajak Luh Milayanti.
“ Mai ajaka jani ka Sanur. Ningalin bintang-bintang masunar galang dilangité uling di sisin pasihé. Pasti luung sajan. Mai luas ajak cang . ”
Made Sadiarsa bangun uli tegakané majalan srayang-sruyung das-dasan nagih ulung. Timpal-timpal ipuné nyadang tan ngemang ipun luas memontoran. Ada ané ngisi, ada ané ngarebutin kunci montoré. Sakéwala tusing ngidang, kunciné tekek kagambel ban Made Sadiarsa. Raris ipun ngidupang montorné ,  gerem-gerem tan mari ngasukang gigi , gas montoré kaampet kailut ngantos macuet cara sepur palaib montore nganti ketes timpal-timpalné ulian ngisi montor ipuné.
Prajanian Nyoman Karsa nélpon Bapané Madé Sadiarsa. HP né Madé Sadiarsa ané kecaganga kajemak diduur méjané tur kaalih-alihin no.HP bapanné. Sakéwala nénten katemu. Raris ipun ngorahin Wayan Darmawan lan Wayan Sunarta mangda luas mulihné Madé Sadiarsa tur sambatin reramané Made Sadiarsa unduké Made Sadiarsa luas memontoran sambilanga mabuk. Digelis Wayan Darmawan lan Wayan Sunarta melaib nuju umahné Madé Sadiarsa. Nyoman Karsa kalintang jejeh ngenehang timpalné. Ipun nyalélég di adegan penggaké jalan ipun sareng timpal-timpal ipuné minum.  HP né Made Sadiarsa sané kari kagisiang kabuka SMS né. Wénten SMS  terkirim   Madé Sadiarsa katuju ring Luh Milayanti.
  Luh, durusang sampun Luh ngantén ngajak anak uling Jimbaran ento. Bli tusing kenapa, bli suba iklas. Yadiastun Luh suba kagelahang anak lén, kéwala sayang Bli tekén I Luh tusing lakar ilang. Dumadak I Luh bagia . Bli lakar luas joh , apang Bli ngidang ngengsapang makejang. Bli sayang jak Luh. ”
Nyoman Karsa sayan nyejehang wusan ngwacén SMS terkirimé punika. Digelis ipun nyemak montor tur luas nguber Made Sadiarsa. Sakéwala sampun terlambat.  Tan wénten tengah jam, wénten gatra saking kapolisian nyambatang Madé Sadiarsa matabrakan di By Pass Ida Bagus Mantra sané ngawinang ipun tan kari ring jagat sekala ,luas joh nuju genah niskala.
Kubu, 23 Desember 2014
I Komang Alit Juliartha

No comments:

Post a Comment