Thursday, October 31, 2019

Tresna Asih lan Ma-Bully Pasamudaya Rasaning Bangli

Olih: IBW Widiasa Kenitén
Maosin cerpén-cerpén sané mapupul ring Pasamudaya Rasaning Bangli kasurat olih sastrawan Bali Modérn  saking Bangli, kacitak olih Pustaka Ekspresi Tabanan, Maret 2016 puniki mabahang indik tresna asih utawi sang kalulutan tresna asih, parindikan ukum sané singsal, parindikan sang yayah rena sané ngulurin indria lali ring swadarmaning dados guru réka, taler parikrama sang maangga guru. Genah (latar)  cerpen katah kasurat ring wewidangan Bangli, minekadi Batur, Kintamani, taler Géo Park Batur. Pregina (tokoh)  sering kasurat ngindikang anak lanang utawi anak istri sané wau anem, seringan sané kantun masekolah. Rarasan genah sakadi Batur, bukit Abang becik antuka mahbahang. Wénten lima welas cerpén mapupul ring Pasamudaya Rasaning Bangli sakadi Tiang saking Bangli, Nuduk Mantu, Ulian Magocékan, Gitaning Ranu Batur, Béh, Belog Ngerti, Semayaning Ati, Karmaphala Mabuah Tresna, Bli Ubad Tatun Tiangé, Ilang, Ngetut Pamatut, Candra Semaya, Gambang Tan Papanggul, Will You Marry Me, lan Santa Santi.
Pupulan kakawitin antuk cerpén I Komang Alit Juliartha mamurda, Tiang saking Bangli mahbahang indik kawéntenan anak istri sané nénten kaicénin ngantén sareng reramanipuné santukan dumun reramanipuné naen manggihin pikobet katinggal antuk gegélan sané nénten satia wacana mawit saking Bangli. Memenipuné sumanangsaya sentanané manggihin pikobet.  Memenipuné kantos mobot nénten taler kapiangken olih sang kapitresnain. Pikobet memenipuné mangda nénten ngeninin sentanné.
Alit Juliartha sakadi mabahang kirangné rasa welas asih ring anak istri utawi penghargaan terhadap perempuan amat rendah. Anak istri setata magenah ring sang kanistaang. Indiké puniki gumantiné san mabuat kaunggahang olih Alit. Mabantang antuk satwa Tiang Saking Bangli, alit ngaturang kirangné penghargaan majeng ring sang maanga istri: …Makelo ipun mangantosang, sakéwala gatra uling Putu Subrata tusing ada teka. Biasané Putu Subrata maan dogénan nélpon, nanging suba a minggu ipun tusing ngemang kabar. SMS masi tuara ada. Uyang paling kenehné Mén Sulastri marasa tresnan ipuné kaplagéndahang. Marasa pesan déwék ipuné tuah dadianga plalianan dogénan. Ngeling ipun malaib ka umahné Putu Subrata, tusing ipun nepukin. Kemo mai ipun nakonang, tusing masi nepukin. Kemo mai ipun nakonang, tusing masi ada jawaban. Timpal-timpalné Putu Subrata sakabesik katakonin, makejang ngorahang tusing nawang. Benyah latig tangkah ipuné nampi paundukan buka kéné (kaca 3).

Ma-Bully
Ilehan satwa indik tresna asih taler wénten Nuduk Mantu  (kaca 11) olih I Gusti Ngurah Agung. Mabantang kapitresna kawuwuhin antuk pangiwa utawi pangléakan. Satwa indik puniki sampun sering kasurat mawinan sakadi nénten wénten kejutan (suspens) sané prasida ngawinang sang maosin kadudut kayuné:…”Nah kéto suba Bli, sing mangkuh kemo mablanja, sawiréh dadongné I Santi ento nak ngiwa koné, kaden suba telah panakné mati, nu tuah I Santi dogén cucuné, bisa anggona tumbal panakné, Bli,” Mén Sari sesed manuturang (kaca 13).
Sakéwanten, wénten kruna sané arang manggé rikalaning mabebaos sakadi mangkuh ‘makita’, enjepan, buin jebos, buin kejep. Lian ring punika taler wénten parikrama ma-bully anak lian. Ayu Santi sané kaucap dados cucun léak raris nénten kaajak maswitra: …”Siep, ndén ci dadianga tumbal nyen,” sagétan mlaib timpal-timpal sekolahné Ayu Santi.”Mai kalahin, né suba tukang cetiké,”makejang timpalné ngejohin buka nepukin léak miribné (kaca 14).
Parikrama sané nénten manut sakadi puniki janten midep ngawinang anak alit jaga nénten nué rasa pracaya ring angga. Ring sekolah, kamanahang olih Ngurah Agung wénten parikrama ma-bully ring sami-sami sisia. Yan patutné indike puniki nénten wenten malih ring sakolah.
Parikrama sané sering wénten ring krama Bali kasurat olih I Nengah Jati ring cerpén Ulian Magocékan (kaca 22). Cerpén puniki mahbahang krama Bali sané seneng magocékan kantos lali ring swadarmaning dados yayah rena. Sentanané sané kantun masekolah mapisarat mangda polih jinah sakadi bekel ngranjing sakéwanten nénten mapikolih. I rerama kabanda kayuna antuk klecan (gocékan). Pikobeté puniki sampun ketah ring pakraman santukan mawit saking gocékan lali ring sentana sané patutné kaprabélain mangda tetep urati utawi seleg ngranjing:…”Mara bangun suba nagih pipis, kadén nyai bapa inget nyokot pipis, buin nyanan bapa lakar luas matajén ngocek i srawah, yén menang apa ja keneh nyaine ditu lakar isinin (kaca 26).
Janten pisan pamargi maklecan sakadi puniki patut pisan kirangin santukan jaga mikobetin sentana. Nengah Jati mapangapti mangda sang maangga yayah rena setata éling ring swadarmaning dados guru reka. Sentané patut tohin mangda dados sentana sané suputra. Boya ayam aduanné. Nengah Jati nyindir sang sané lali ring sentana. Sakéwanten uleng ring klecan.
Cerpen cendet Ngetut Pamatut (kaca 88) olih I Nyoman Dana sakéwanten tetuwekné katah pisan. Cerpén puniki madaging kritik majeng ring ukum sané nénten anut manut panampén Nyoman Dana. Sang malaksana iwang sané alit, sakéwanten keni pamidanda sané rahat, sané malaksana nénten patut, keni pamidanda alit. Indiké punika kabahbahang olih Nyoman Dana. Nyoman Dana mapangapti mangda ukumé manut ring sang malaksana iwang, (kaca 90): …”Tiang sujatiné makita nulungin Guru kéwala pipis tusing ngelah, koné asal ada pipis guru bébas.” “Ah, cara ngejuk bé di pasihé, bé ané gedé-gedé takutina sakéwala soroh gerangé telahanga.”
Cerpén-cerpén sané mapupul ring  Pasamudaya Rasaning Bangli puniki mahbahang parindikan sané wénten ring Bali sakadi ring pandidikan, paripolah krama sané demen matajén, taler kritik majeng ring pamargin ukum. Katahan mabantang saking tresna asih. Durung kapanggih sané ngawetuang rasa gregetan (suspens) sané ngawinang sang maosin sayan demen, kantun datar utawi antar-antar manten. Sakéwanten, rerasan genah katah kaunggahang sané mrasidayang nagingin rasa sastra sang ngawacén.


IBW Widiasa Kenitén
embas ring Geria Gelumpang, Karangasem, 20 Januari 1967. Oneng ring sastra Bali klasik, sastra Bali modéren taler sastra Indonésia. Kakawian idané kawedar ring Bali Post, Buratwangi, Mémorandum, Warta Bali, Bali Aga, Majalah Sinar Agung, Majalah Éksprési, Bali Tribun, Pos Bali. Ngamolihang Hadiah Sastra Rancagé ring warsa 2006 antuk pupulan satua cutet Buduh Nglawang. Ring warsa 2015 ida ngamolihang Penghargaan Widya Pataka antuk cakepan Jero Lalung Ngutah.

No comments:

Post a Comment